Forsiden

Høringssvar fra Stavanger kommune

Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 30.06.2017

Svartype: Med merknad

Høringen er behandlet administrativt i Stavanger kommune. Avdeling for Samfunnsmedisin ved helsesjefen har vært koordinerende enhet. (se vedlegget)

Høringssvar fra Stavanger kommune - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften

Stavanger kommune stiller seg bak forslaget om å tilpasse refusjons- og godkjenningsregelverket for legemidler i henhold til overordnede prioriteringskriterier for helsetjenestene. I og med at det i høringsteksten spesifiseres at kommunens finansieringsansvar ikke påvirkes av forelagte endringer, har ikke Stavanger kommune som ansvarlig for legemiddelbehandling av pasienter i sykehjem o.l. merknader til høringsutkastet.

Dog har kommunen et ansvar for å levere tjenester, inkludert hjelp til legemiddelhåndtering, til hjemmeboende pasienter som mottar hjemmesykepleie og beboere i bofellesskap, omsorgsboliger m.m. Disse vil bli påvirket av endring i finansieringsansvar og endring i refusjons- og bidragsordninger. Kommunen drifter også fastlegetjenesten som vil påvirkes av foreslåtte endringer.

 Legemiddelbrukere med kommunale tjenester

For Stavanger kommune er det viktig at kommunens innbyggere får opprettholdt nødvendig legemiddelbehandling, og at pasientene skal bli berørt i minst mulig grad ved endringer i refusjonsregler og overføring av legemidler fra blåresept til H-resept. Dette inkluderer bl.a. praktiske implikasjoner og at økonomisk vanskeligstilte pasienter ikke skal fratas mulighet for behandling av (nye) legemidler (uten refusjon) pga manglende betalingsevne.

Stavanger kommune forutsetter at departementet planlegger implementering av de nye ordningene og har gradvis gjennomføring, slik at legemiddelbrukere ikke belastes økonomisk eller får et eventuelt uønsket opphold i nødvendig behandling, jf. avvikling av enmånedsregelen. Dersom denne skal avvikles bør dette skje etappevis og med fortløpende evaluering og konsekvensvurdering.

 Fastlegetjenesten

Fastlegene har et overordnet koordineringsansvar for pasienter på sin fastlegeliste. Spesialisthelsetjenesten har behandlingsansvar for legemidler som forordnes og finansieres via H-reseptordningen. Ansvarsfordelingen mellom de to aktørene kan dermed bli utydelig dersom man ikke definerer ytterligere hvilket ansvar fastlegene har, eller ikke har, for legemidler forordnet via H-reseptordningen. I denne sammenheng ønskes det også at departementet vurderer nærmere hvilke praktiske implikasjoner det vil ha for pasientene, fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. F.eks ved overføring av et betydelig antall legemidler til H-reseptordningen hvor fastlegen ikke har behandlingsansvar og dermed heller ikke kan fornye resepter.

  

Høringsteksten er meget komplisert og det er vanskelig å forestille seg hvordan det rent praktisk vil påvirke legemiddelbrukerne i en overgangsfase. Det nevnes at foreslåtte endringer gjennomføres for å ta hensyn til prioriteringskriteriene som skal sikre rettferdig legemiddelbehandling og refusjonsregler. Det legges allikevel opp til at allerede innvilget individuell stønad til pasienter skal opprettholdes, men nye pasienter med samme sykdom som skal starte opp samme legemiddelbehandling vil ikke nødvendigvis får innvilget refusjon dersom ikke foreslåtte krav oppfylles. For pasientene vil nok ikke dette oppleves rettferdig.

Vedlegg