Høringssvar fra Parallellimportørforeningen ved Orifarm AS

Høringsinnspill fra Parallellimportørforeningen

Dato: 14.07.2017

Svartype: Med merknad

                                                                                                                      Oslo 14/7-2017

Høringsinnspill Parallellimportørforeningen

Innspill til forslag til endringer i legemiddelforskriften, blåreseptforskriften og forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus.

Høringsnotatet omtaler ikke konsekvenser av forslagene for aktørene som nå og også fremover skaper priskonkurranse og besparelser og som også er viktige bidrag til leverandørmangfoldet og forsyningssikkerheten. Endringene og måten disse reelt implementeres vil kunne påvirke generikaleverandører og parallellimportører i betydelig grad og burde vært mere inngående drøftet i høringsnotatet. Parallellimport skaper priskonkurranse og bidrar direkte og indirekte til lavere innkjøpspriser for  grossist/apotekkjede og helseforetak. Parallellimporterte legemidler vil ventelig omsette for over 500 millioner NOK i 2017, og da utgjøre i underkant av 3% av totalomsetningen, men parallellimport har indirekte prisreduserende effekt på betydelig omsetning utover dette. Parallellimport bidrar i tillegg til økt forsyningssikkerhet. Gjennom parallellimport importeres legemidler fra andre EØS land  slik at det norske legemiddelmarkedet får tilgang utover det som er produsert opp av direkteimportør til Norge – og dette uten redusert pasientsikkerhet da de parallellimporterte legemidlene har norsk MT og er med informasjon og merking tilpasset norske pasienter slik godkjent av Legemiddelverket.

 

Erfaringene fra anbud på H-resept er så langt negative for parallellimport. Under kort oppsummert de utfordringer som ligger i H-resept anbud.:

  • Struktur og konkurranseskjevhet

 Anbudene er strukturert på en måte som i stor grad favoriserer direkteimportør/original og skaper skjevhet i konkurransen. Med svært korte tidsfrister fra når anbudene avklares til leveransene skal starte opp, kombinert med bøter ved manglende levering, vil hverken en parallellimportør eller et generikafirma kunne byde inn – det gir alt for stor risiko. Anbudene må tidsmessig struktureres slik at de hensyntar de ledetider som gjelder i industrien.

  • Usikkerhet rundt volum

Hvilken andel av totalsalget parallellimport eller generika oppnår gjennom H-resept er usikkert. Hva som forskrives bestemmer hva som skal utleveres, det kan ikke foretas bytter i apotekene. Hvordan forskrivningsanbefalingene etterleves og følges opp er uklart og det skaper risiko for overlager/bøter for leverandør.  Det kan tenkes at det i tilfeller hvor prisdifferansen  er stor vil etterleves bedre og følges tettere opp enn i tilfeller hvor prisdifferansen er liten. Prisdifferansen vil ventelig være mindre når to generika konkurrerer mot hverandre eller når parallellimport og direkteimport konkurrerer.    

  • Varighet og omfang av anbudene

Bøter ved manglende levering kalkuleres i forhold til å skulle anskaffe erstatningsvare fra annen leverandør. Bøtene kan være meget betydelige sett i sammenheng med potensiell inntjening. Lange anbudsperioder slik som i H-resept øker risikoen for leveringsvikt og derigjennom bøter i anbudsperioden. Korte anbudsperioder ville kunne redusere slik bøterisiko betraktelig. 

  • Hemmelige priser

Hemmelige priser gjør det vanskelig å se muligheter for aktører som ønsker å utfordre bredt, slik tilfellet er for parallellimportører og generikafirmaer. På sikt antas det at antallet aktører som konkurrerer pr substans vil reduseres. Med hemmelige priser er det ikke mulig å følge med på hvorvidt en er i nærheten prismessig eller om prisnivået stiger slik at en igjen kan bidra inn i konkurransen.   

Utfordringene over vil i samme grad kunne gjelde eventuelle anbud på blåreseptfinansierte legemidler. Dersom anbudene innrettes på feil måte vil strukturell konkurranseskjevhet, økt risiko og lav etterlevelse samlet føre til redusert konkurranse fra både parallellimport og generika. Parallellimportørforeningen oppfordrer til undersøkelse av eventuelle trender i eksisterende anbud i Norge/Norden med tanke på om det allerede er frafall av konkurranse på substanser, lavere rabatter etc. I såfall bør dette tas med inn i beslutningsgrunnlaget. Til sammenligning har trinnprissystemet gitt prismessig forutsigbarhet for myndighet. Trinnpris er ikke uten utfordringer for leverandørene, men rammebetingelsene gjennom Trinnprissystemet er kjente og stabile og i varetas på en pragmatisk måte slik at langsiktig konkurranse sikres.

 

På vegne av Parallellimportørforeningen

Sverre Haugen

Daglig leder Orifarm AS