Høringssvar fra Medtek Norge

Høringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften

Dato: 06.07.2017

Svartype: Med merknad

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringssvar | Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev vedrørende endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv. Endringene som foreslås er basert på Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen. 

Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Vi representerer omlag hundre leverandører som utvikler og leverer medisinsk forbruksmateriell, næringsmidler, hjelpemidler, medisinsk utstyr og velferdsteknologi til helseforetakene, fylkeskommunene, kommunene, fylkeskommunene, samt til den enkelte bruker via NAV og Helfo. 

Høringen omhandler forslag til endringer for å implementere prinsippene for prioriteringer for legemidler som er finansiert av folketrygden. Blåreseptforskriften regulerer legemidler, men også medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Vi ønsker derfor å knytte noen prinsipielle kommentarer til høringen. 

Prinsipielle kommentarer

  • Medtek Norge vil gi sin støtte til at beslutninger om offentlig finansiering av legemidler bør bygge på de samme prinsippene for prioritering, uavhengig av hvor finansieringsansvaret ligger. Vi støtter også at fullmaktsgrensen, når et legemiddel kan innvilges forhåndsgodkjent refusjon uten Stortingets samtykke, heves fra 25 til 100 mill kroner.
  • Det er store ulikheter mellom legemidler og medisinsk utsyr, forbruksmateriell og næringsmidler. Vi er i god dialog med helsemyndighetene for å finne løsninger når det gjelder mulig metodevurderinger av denne typen produkter som våre medlemmer utvikler og leverer. 

Prinsipper for prioritering

I høringsbrevet pkt 7.3 gis det en oversiktlig og god gjennomgang av prinsippene for prioritering. Vi ønsker å knytte noen overordnede merknader til dette punktet. Prinsippene for prioritering innebærer at tiltak i helsetjenesten skal vurderes ut fra tre prioriteringskriterier: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. 

Av prioriteringsmeldingen fremgår at Magnussen-gruppens forslag til operasjonalisering av alvorlighetsgrad skal legges til grunn for prioriteringer på gruppenivå. Alvorlighetsgraden øker jo lavere gjennomsnittsalder pasientgruppen har. Gjennomsnittsalderen ved for eksempelvis Parkinsons sykdom er på 66 år. Denne pasientgruppen vil dermed få lavere prioritet enn andre pasientgrupper med lavere gjennomsnittsalder. Enkelte får diagnosen Parkinsons i 40-50 årsalderen. Men som følge av måten alvorlighetsgraden beregnes på, kan man komme i den sitasjonen at innovativ behandling, ikke blir tilgjengelig for pasienten, selv om helsetapet er stort. 

  • Medtek Norge mener at operasjonaliseringen av alvorlighetsgrad kan resultere i feilprioriteringer, og bør revurderes. 

Medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler

Medtek Norges medlemmer utvikler og leverer medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler, som også reguleres av blåreseptforskriften.  Leverandørene arbeider hele tiden målrettet for å tilby gode produkter, til riktig pris, og som brukes på riktig måte. Brukerne er mennesker med tabubelagte lidelser og sykdommer, som for eksempel urinretensjon, urin- eller avføringslekkasje, stomi, diabetes, hudsykdommer, samt ulike kreftformer. De produktene våre medlemmer utvikler og leverer er rimelige forbruksprodukter, som må passe til den enkelte. Dette kan være kateter, bleier, stomiposer, lukthemmende produkter, utstyr for måling av blodsukker, salver og ernæringsprodukter.

Gode og individuelt tilpassede produkter gir verdighet, livskvalitet og bedre helse for den enkelte som må leve med slike sykdommer. Dette kan redusere behovet for tjenester både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.  Det er også god samfunnsøkonomi at den enkelte kan håndtere egen sykdom. Unge brukere kan leve et mer aktivt liv, fortsette studier og arbeid. Eldre brukere kan bo hjemme lengre.

I prioriteringen mellom ulike tiltak, kan det ligge store besparelser i slike sekundære effekter. Dersom vi tar hensyn til disse effektene, får vi bedre løsninger for den enkelte, og reduserte kostnader i helsetjenesten og for samfunnet. 

Verdibaserte prioriteringer

Gode helseøkonomiske analyser er viktige for å sikre et godt beslutningsgrunnlag ved prioriteringsspørsmål. Det er imidlertid flere relevante forhold som ikke fanges opp av de helseøkonomiske analysene alene. 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har nylig publisert en artikkel om sykdomsbyrde- og samfunnskostnader ved sykdom. Når man beregner sykdomsbyrde- og samfunnskostnader inkluderer man de sekundære effektene som gir kostnader i kommunehelsetjenesten og produksjonstap for samfunnet (tapt arbeidskraft/helserelaterte trygdeytelser). Enkelt sagt, kan metoder som skårer godt på de helseøkonomiske analysene, være en dyr og dårlig løsning på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer - og for samfunnet. Dette betyr at de helseøkonomiske analysene kan settes i et nytt og annet perspektiv, dersom man også trekker inn sekundære effekter i prioriteringsbeslutningene. 

Når det gjelder offentlige anskaffelser, er det utviklet en metodikk omtalt som «verdibaserte anskaffelser». Formålet med «verdibaserte anskaffelser» er å prioritere løsninger som gir gode resultater for pasienten og helsetjenesten, og som gir verdi på samfunnsnivå. For en nærmere omtale av metodikken, vises til vårt innspill til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser   

  • Medtek Norge mener det er behov for å videreutvikle prinsippene for prioriteringer, slik at vi vurderer og differensierer flere relevante forhold i prioriteringsbeslutningene. Dette for å sikre gode løsninger for pasienten og helsetjenesten, og for samfunnet. 

Gode prioriteringer blir stadig viktigere

I Perspektivmeldingen som nylig er behandlet i Stortinget, slås det fast at de offentlige utgiftene vil øke raskere enn de offentlige inntektene fra slutten av 2020-tallet. Dette er ikke bærekraftig. Finansieringen av fremtidens velferdstjenester vil derfor kreve gode og bevisste valg i årene som kommer. Gode prioriteringer, der det tas hensyn til effekter på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer er avgjørende for å sikre at vi kan få mest mulig helse og velferd for pengene. 

Medtek Norge ønsker å være en konstruktiv samtalepartner for helsemyndighetene. For oss er dette et viktig samfunnsansvar. Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart eller dersom det er noe vi kan bidra med i departementets videre arbeid. 

 

Med vennlig hilsen

Trond Dahl Hansen

Adm. direktør Medtek Norge

 

Høringssvaret legges også ved som pdf

 

Vedlegg