Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Endring i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Dato: 03.07.2017

Svartype: Med merknad

FFO viser til overnevnte høringsdokument, og vil i vedlagte høringssvar  gi våre kommentarer til de foreslåtte endringer.

FFO er opptatt av Norge har en god og forutsigbar legemiddelpolitikk der pasienter og brukere er sikret tilgang til legemidler som inngår i refusjonsordningene. Samtidig er FFO i at det er nødvendig å bruke ressursene på en riktig måte gjennom fornuftige reguleringer. Dette må imidlertid ikke medføre at regelverket brukes slik at det får utilsiktede effekter. Ingen pasienter med reelt behov for langvarig for legemidler må miste tilgang til dette.

Høringsnotatet henviser til behovet for justeringer av refusjonsordningene slik at de blir i samsvar med de prioriteringskriteriene som er vedtatt av Stortinget. FFO er innforstått med at prioriteringskriteriene også skal gjelde legemidler. Vi ber derfor om at det legges spesielt merke til våre kommentarer vedrørende pkt. 7.3.4 vedrørende små pasientgrupper med alvorlig tilstand.

Mvh

Funksjonshemmedes Fellesorganisajon (FFO)

 

Vedlegg