Endringer i retningslinjer for godtgjøring og for dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker (Q-1014)

Q-1032

Rundskriv Q-1032

28.06.01

Fylkesnemndene for sosiale saker

Endringer i retningslinjer for godtgjøring og for dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker (Q-1014)

Vi viser til retningslinjene av desember 2000 (Q-1014) for arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker " Godtgjøring og dekning av arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker" .

Retningslinjene er endret på følgende punkter (endringene står i kursiv):

Pkt. 3.1 Godtgjøringssats, fjerde ledd:

"Sakkyndige som er arbeidstakere og i tillegg driver selvstendig næringsvirksomhet godtgjøres med høy sats når vedkommende kan dokumentere at han/hun er arbeidstaker i en 50% stilling eller mindre."

Pkt. 3.4, 4.4 og 5.4 Reisefravær, annet ledd:

"Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter."

Nytt annet avsnitt i merknad til pkt. 3.4, 4.4 og 5.4:

"Det gis ikke godtgjøring for fravær som utgjør mindre enn 30 minutter. Dersom fraværet utgjør mer enn 30 minutter gis det imidlertid godtgjøring for det samlede totale fravær, dvs. at det ikke skal gjøres fradrag for de første 30 minuttene. Godtgjøringen gis for hver påbegynt halvtime."

Når det gjelder endringene i pkt. 3.4, 4.4 og 5.4 viser vi til departementets brev 28. mars 2001. Disse endringene trådte i kraft 1. april 2001.

Med hilsen

Haktor Helland (e. f.)

Tone G. Smith