Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringsforskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a niende ledd, lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-2 annet ledd og § 8-10 a tiende ledd, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgangen til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskrift 1. juni 1990 nr. 435 gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Denne forskrift gjelder for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, oppgjørssentraler, forsikringsselskaper, pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak og angir hvordan den ansvarlige kapital i disse institusjonene defineres og beregnes i samsvar med de lovmessige minstekrav og krav om forsvarlig kapitaldekning.

§ 2 skal lyde:

Den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital (§ 3) og tilleggskapital (§ 4). Ved beregningen gjelder fradrag, tillegg og begrensninger i henhold til §§ 7 til 9.

§ 3 nr. 9 skal lyde:

Annen egenkapital

§ 3 nytt nr. 12 skal lyde:

Fond for urealiserte gevinster

§ 3 nåværende nr. 12-14 blir nye nr. 13-15.

§ 4 nytt nr. 5 skal lyde:

45 prosent av netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifisert som tilgjengelig for salg, jf. International Accounting Standards (IAS) 39. Bestemmelsen gjelder ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

§ 4 nytt nr. 6 skal lyde:

45 prosent av urealiserte gevinster på investeringseiendommer og varige driftsmidler som omfattes av § 7 første ledd bokstav i, jf. International Accounting Standards (IAS) 40 og IAS 16. Bestemmelsen gjelder ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

§ 5 oppheves.

§ 7 første og annet ledd skal lyde:

Følgende poster skal trekkes fra i kjernekapitalen:

 1. Akkumulert underskudd.
 2. Beholdning av egne aksjer/grunnfondsbevis.
 3. Bokført goodwill, utsatt skattefordel og andre immaterielle aktiva.
 1. Overfinansiering av pensjonsforpliktelser, hensyntatt effekten av utsatt skatt.
 2. Nettofortjenesten fra kapitaliseringen av fremtidige inntekter fra verdipapiriserte aktiva som benyttes til kredittstøtte.
 3. Utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling som er klassifisert som egenkapital, jf. International Accounting Standards (IAS) 10.
 4. Netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og grunnfondsbevis klassifisert som tilgjengelig for salg hensyntatt effekten av utsatt skatt, jf. International Accounting Standards (IAS) 39. Bestemmelsen gjelder ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.
 5. Netto urealisert gevinst på utlån, sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg hensyntatt effekten av utsatt skatt, jf. International Accounting Standards (IAS) 39. Bestemmelsen gjelder ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.
 6. Urealiserte gevinster på investeringseiendommer og varige driftsmidler som inngår i kjernekapitalen, jf. International Accounting Standards (IAS) 40 og IAS 16. Bestemmelsen gjelder ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.
 7. Netto urealisert gevinst på sikringsinstrumenter ved kontantstrømssikring hensyntatt effekten av utsatt skatt, jf. International Accounting Standards (IAS) 39.
 8. Urealisert gevinst inkludert i kjernekapitalen som følge av redusert verdi av gjeld, og som skyldes en svekkelse av institusjonens egen kredittverdighet, jf. International Accounting Standards (IAS) 39.
 9. Egenkapitalkomponenter for konvertible obligasjoner som institusjonen selv har utstedt, jf. International Accounting Standards (IAS) 32.
 10. Femti prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak for den del av den ansvarlige kapital i den mottakende finansinstitusjon eller verdipapirforetak som overstiger to prosent. Det skal ikke gjøres fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis skal konsolideres med rapporterende institusjon. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.
 11. Femti prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital som ikke trekkes fra i henhold til første ledd bokstav m første punktum og annet ledd bokstav b første punktum, for den delen av summen av slik ansvarlig kapital som overstiger ti prosent av finansinstitusjonens eller verdipapirforetakets egen ansvarlige kapital. For forsikringsselskaper gjelder bestemmelsen etter første punktum for bokførte verdier av ansvarlig kapital som overstiger femti prosent av forsikringsselskapets egen ansvarlige kapital. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.
 12. Femti prosent av kreditt eller garanti som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-35 første ledd nr. 1 bokstav b.
 13. Femti prosent av engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner som risikovektes med 1250 prosent etter kapitalkravforskriften del 6 om verdipapirisering, og som ikke omfattes av første ledd bokstav o og annet ledd bokstav d. Fradrag skal ikke foretas dersom institusjonen har valgt å la postene inngå i beregningsgrunnlaget for kapitaldekning.
 14. Femti prosent av positive verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7.
 15. Minstekrav til reassuranseavsetning beregnet i samsvar med forskrift av 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og forskrift av 18. november 1992 nr. 1242 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring (utfyllende).
 16. Dersom fradragene i tilleggskapitalen i henhold til § 7 annet ledd bokstav a til og med f til sammen er høyere enn tilleggskapitalen beregnet i henhold til § 4, skal det overskytende beløpet trekkes fra kjernekapitalen.

Følgende poster skal trekkes fra i tilleggskapitalen:

 1. Beholdning av egne instrumenter nevnt i § 4 nr. 2 og 3.
 1. Femti prosent av bokført verdi av ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak for den del av den ansvarlige kapital i den mottakende finansinstitusjon eller verdipapirforetak som overstiger to prosent. Det skal ikke gjøres fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner og verdipapirforetak som ved anvendelsen av kapitaldekningsreglene på konsolidert basis skal konsolideres med rapporterende institusjon. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.
 2. Femti prosent av bokført verdi av ansvarlig kapital som ikke trekkes fra etter første ledd bokstav m første punktum og annet ledd bokstav b første punktum, for den delen av summen av slik kapital overstiger ti prosent av finansinstitusjonens eller verdipapirforetakets egen ansvarlige kapital. For forsikringsselskaper gjelder bestemmelsen etter første punktum for bokførte verdier av ansvarlig kapital som overstiger femti prosent av forsikringsselskapets egen ansvarlige kapital. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for livsforsikring med investeringsvalg uten avkastningsgaranti.
 3. Femti prosent av kreditt eller garanti som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-35 første ledd nr. 1 bokstav b.
 4. Femti prosent av engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner som risikovektes med 1250 prosent etter kapitalkravsforskriften del 6 om verdipapirisering, og som ikke omfattes av første ledd bokstav o og annet ledd bokstav d. Slikt fradrag skal ikke foretas dersom institusjonen har valgt å la postene inngå i beregningsgrunnlaget for kapitaldekning.
 5. Femti prosent av positive verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7.

§ 7 tredje ledd oppheves.

Ny § 8 skal lyde:

§ 8 .Tillegg

Følgende poster skal legges til kjernekapitalen:

 1. Netto urealisert tap på utlån, sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg, jf. IAS 39, med unntak for nedskrivning som følge av svekket kredittverdighet. Bestemmelsen gjelder ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.
 2. Netto urealisert tap på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring, jf. International Accounting Standards (IAS) 39
 3. Urealisert tap fratrukket kjernekapitalen som følge av økt verdi av gjeld og som skyldes en bedring av institusjonens egen kredittverdighet, jf. International Accounting Standards (IAS) 39.

Nåværende § 8 blir ny § 9 som skal lyde:

§ 9. Begrensninger

Følgende begrensninger skal gjelde:

 1. Summen av de poster som inngår i tilleggskapitalen kan ikke utgjøre mer enn 100 prosent av kjernekapitalen etter fradrag av postene nevnt i § 7 første ledd bokstav a til l og r og tillegg av postene nevnt i § 8 bokstav a til c.
 2. Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan ikke tilsvare et høyere beløp enn tilsvarende 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag av postene nevnt i § 7 første ledd bokstav a til l og r og tillegg av postene nevnt i § 8 bokstav a til c.
 3. For kredittforeninger skal summen av ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid og medlemmers tilleggsansvar ikke overstige 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag av postene nevnt i § 7 første ledd bokstav a til l og r og tillegg av postene nevnt i § 8 bokstav a til c.
 4. For gjensidige forsikringsselskaper som har avgrenset bransjekonsesjon og arbeider i et avgrenset geografisk område, gjelder de begrensninger på den ansvarlige lånekapitals andel av garantifondet som er gitt i konsesjonsvilkårene.

Nåværende §§ 9 og 10 blir nye §§ 10 og 11.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.