Endringsforskrift om innsending av årsregnskap mv.

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v.

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. juli 2005 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) §§ 8-1, 8-2 og 8-3.

I

§ 1-1 første ledd første punktum skal lyde:

Plikten til å sende inn årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-2 gjelder ikke for regnskapspliktige som nevnt i lovens § 1-2 første ledd nr. 4, nr. 6 til 9, nr. 11 og nr. 13 når disse faller inn under definisjonen av små foretak.

II

Forskriften trer i kraft straks.