Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringsforskrift til forskrifter til regnskapsloven

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v. og forskrift 16. desember 1998 nr. 1237 om årsregnskap for utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land.

Fastsatt av Finansdepartementet 17. juni 2005 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. §§ 8-3 første ledd og 10-1 tredje ledd.

I

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v. § 1-1 oppheves.

Nåværende §§ 1-2 til 1-4 blir nye §§ 1-1 til 1-3.

II

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v. gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd første punktum skal lyde:

Plikten til å sende inn årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-2 gjelder ikke for regnskapspliktige som nevnt i lovens § 1-2 første ledd nr. 4 , nr. 6 til 11 og nr. 13 når disse faller inn under definisjonen av små foretak.

Ny § 2-4 skal lyde:

§ 2-4Utsatt frist for påløpt forsinkelsesgebyr ved bruk av Altinn

Fristen etter regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum er 1. september når innsendelsen foretas elektronisk via Altinn ( www.altinn.no) og dokumentene ikke har mangler som gjør at de ikke kan godkjennes som årsregnskap m.v. Fristen etter regnskapsloven § 8-3 første ledd annet punktum er tilsvarende 1. mars.

Fristene i første ledd gjelder for regnskapsår avsluttet på en dato fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005.

III

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1237 om årsregnskap for utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land § 2 tredje ledd skal lyde:

Plikten til å sende årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-2 gjelder ikke regnskapspliktige som nevnt i første ledd.

IV

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1237 om årsregnskap for utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land § 1 første ledd skal lyde:

Denne forskrift gjelder for regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr 13 som utøver eller deltar i virksomhet som er skattepliktig etter lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v., med unntak av skattepliktige etter lovens § 3 og § 5. Forskriften gjelder også for regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13 som er undergitt sentral ligning i henhold til § 2-4 nr. 1 a i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

V

Del II og IV trer i kraft 1. juli 2005. Del I og III trer i kraft 1. januar 2006 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.