Endringslov til diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

LOV 21. juni 2019 nr. 57

Lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten)

Loven trer i kraft fra 1. januar 2020.

Se loven på lovdata.no