Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til finansieringsvirksomhetsloven (2002-12-13-77)

Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet)

Loven gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Finansieringsforetak som ved lovens ikrafttredelse driver virksomhet som kredittforetak, kan fortsette virksomheten dersom foretaket innen en frist Kongen fastsetter, har søkt om tillatelse etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-3 første ledd tredje punktum som endret ved loven her. Et slikt finansieringsforetak kan ikke oppta obligasjonslån sikret ved pant i en utlånsportefølje før det har fått tillatelse til å drive virksomhet som kredittforetak.

Les loven på Lovdata


Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.