Endringslov til regnskapsførerloven mv (2006-06-30-38)

Lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelsene i loven kan settes i kraft til ulik tid. Departementet kan fastsette overgangsbestemmelser

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.