Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til regnskapsloven mv. (2004-12-10-81)

Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.)

Jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10b (forordning (EF) nr. 1606/2002). Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelsene i loven kan settes i kraft til ulik tid. Kongen fastsetter virkningstidspunkt for bestemmelsene i loven del I. For selskaper som nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder artikkel 9, får kravene i forordningen artikkel 4 anvendelse først for regnskapsår som starter i januar 2007. Slike selskaper kan unnlate å benytte denne overgangsbestemmelsen. Kongen kan fastsette andre overgangsbestemmelser

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.