EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 17. juli 1998

Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel I Kjøretøyer

397 L 0029 Kommisjonsdirektiv 97/29/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/757/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om refleksanordninger på motorvogner og deres tilhengere.

Kapittel XII Næringsmidler

396 L 0077 Kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 om spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer

Kapittel XV Farlige stoffer

397 R 1237 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1237/97 av 27. juni 1997 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier

Vedlegg XIV Konkurranseregler

398 R 447 Kommisjonsforordning (EF) nr. 447/98 av 1. mars 1998 om gjennomføring av meldingene, fristene og høringene fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger

Vedlegg IX Finansielle tjenester

Kapittel I Forsikring

397 D 0828 Kommisjonsbeslutning 97/828/EF av 27. oktober om gjennomføring av Rådsdirektiv 72/166/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes

Kapittel II Banker og andre kredittinstitusjoner

397 X 0489 Kommisjonsrekommandasjon 97/489/EF av 30. juli 1997 vedrørende visse rettsforhold knyttet til bruken av elektroniske betalingsinstrumenter

Vedlegg XI Telekommunikasjonstjenester

97/C 303/01 Rådsresolusjon 97/C 303/01 av 22. september 1997 om vidareutvikling av ein nummerforvaltningspolitikk for teletenester i Det europeiske fellesskapet

Vedlegg XX

Kapittel III Luft

396 L 0062 Rådsdirektiv 96/62/EF av 27. september 1996 om luftkvalitet

Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

397 R 0536 Kommisjonsforordning (EF) nr. 536/97 av 17. mars 1997 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 822/87 om den felles markedsordning for vin med hensyn til ønologiske framstillingsmåter og prosesser

397 R 0822 Kommisjonsforordning (EF) nr. 822/97 av 6. mai 1997 om endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin

397 R 1417 Rådsforordning (EF) nr. 1417/97 av 22. juli 1997 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 822/87 om den felles markedsordning for vin

397 R 1419 Rådsforordning (EF) nr. 1419/97 av 22. juli 1997 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2332/92 om musserende viner produsert i Fellesskapet og rådsforordning (EØF) nr. 4252/88 om fremstilling og markedsføring av sterkviner produsert i Fellesskapet

397 R 1472 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1472/97 av 28. juli 1997 om endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3201/90 om nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost