EØS-samarbeidet

EU- og EØS-samarbeidet

Det foregår et omfattende samarbeid mellom Norge og EU innen utdanning og forskning. Gjennom EØS-samarbeidet deltar Norge fullt ut i de europeiske utdanningsprogrammene Sokrates og Leonardo da Vinci og i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Norge er også engasjert i en rekke andre aktiviteter og ordninger administrert av EU, og som EFTA-land har vi anledning til å delta i utformingen av nye tiltak og programmer.

Les mer om EU- og EØS-arbeidet i KDs EU-strategi

EØS-arbeidet i departementet

Spesialutvalgene
For å ivareta behovet for samordning i det løpende EØS-arbeidet er det opprettet en rekke spesialutvalg. Sekretariatsansvar for det enkelte spesialutvalg ligger i det departement som har forvaltningsansvar på området.

Det er to interdepartementale EØS-spesialutvalg som behandler utdanning og forskning:

  • Spesialutvalget for utdanning arbeider hovedsakelig med gjensidig godkjenning av yrkeskompetanse og ledes av Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk i KD.
  • Spesialutvalget for forskning og utvikling ledes av Nærings- og handelsdepartementet, med representasjon fra Forskningsavdelingen i KD.

KD er i tillegg representert i EØS-spesialutvalgene for kultur, offentlig støtte, SMB, immaterialrett og personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø samt i EFTAs Ad hoc-gruppe for fri bevegelse av arbeidstakere. Overordnede og prinsipielle saker behandles i Koordineringsutvalget for EØS-saker.

Oversikt over EØS-spesialutvalgene

Koordineringsutvalget
Koordineringsutvalget samordner de ulike departementenes posisjoner i forkant av møter i EØS-komiteen. Koordineringsutvalget benyttes også til å drøfte politisk viktige EØS-saker før de legges fram for regjeringen. Utover disse funksjonene fungerer utvalget som et viktig forum for informasjonsutveksling mellom departementene i EØS-arbeidet. Utenriksdepartementet har ledelse og sekretariatsansvar for koordineringsutvalget.

Om EU- og EØS-arbeidet i KD
I KD skjer den interne koordineringen av utdanningssamarbeidet med EU i hovedsak gjennom EU-teamet. EU-teamet ble opprettet i august 2003 og fungerer som et informasjonsforum og saksbehandlerinstans for overordnede utdanningssaker knyttet til EØS. Ansvaret for oppfølging av EØS-avtalen på avgrensede fagområder ligger hos den relevante fagavdelingen.