Erstatnings- og forsikringsordninger

På denne siden blir det gitt informasjon fra Forsvarsdepartementet om erstatnings- og forsikringsordninger generelt, og særlig om rettighetene til vernepliktige og deltakere i internasjonale operasjoner.

Viktig å huske på ved skade
Dersom det oppstår skade er det viktig å sørge for at skaden blir dokumentert.  Oppsøk lege så snart som mulig, og meld fra til befal eller militærpoliti.  Dersom andre ikke tar initiativ til å fylle ut skjema om melding om yrkesskade må du selv gjøre dette. I tillegg kan det være nyttig å notere ned hendelsesforløpet og navn på vitner mens man fortsatt har detaljene klart for seg.  Slik dokumentasjon har stor betydning for behandlingen av et eventuelt erstatningskrav.

Krav ved dødsfall eller personskade skal sendes til Statens Pensjonskasse. Krav ved tingsskade skal sendes til Forsvarsdepartementet. Ved fremsendelse av krav bør man gi en utførlig beskrivelse av hvorfor man krever erstatning, hvordan skaden har skjedd og hvilket økonomisk tap som har oppstått. Relevant dokumentasjon for kravet må også vedlegges. Rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand vil bli dekket dersom det er grunnlag for å erkjenne erstatningsansvar.

Internasjonale operasjoner
1. januar 2010 ble det iverksatt endringer i forsvarspersonelloven som vil gi et styrket erstatningsvern for de som får skade eller sykdom som skyldes tjeneste i internasjonale operasjoner etter 2010. Forsvarspersonelloven § 12 b lovfester et objektivt erstatningsansvar ved personskade i internasjonale operasjoner. Staten skal i følge denne bestemmelsen, uavhengig av skyld, erstatte tap påført militært og sivilt personell i Forsvaret på grunn av skade eller sykdom som er oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2010 og vil gjelde for de som pådrar seg skade etter dette tidspunkt. Krav om erstatning behandles av Statens pensjonskasse.

For de som har blitt pådratt en psykisk belastningsskade før 1. januar 2010, er det opprettet en forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Grunnvilkåret for slik kompensasjon er at det må sannsynliggjøres en årsakssammenheng mellom tjenesten i en internasjonal operasjon og den psykiske belastningsskade. Denne ordningen vil gjelde for personell med psykiske belastningsskader pådratt i perioden 1. januar 1978 og frem til og med 31. desember 2009. Krav om kompensasjon behandles av Statens pensjonskasse.

For deg som ønsker mer informasjon
Nedenfor er noen nyttige lenker til ytterligere informasjon.  Forsvarsdepartementet kan også svare på spørsmål fra skadede eller pårørende.  Send i så fall brev til Forsvardepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo eller e-post til postmottak@fd.dep.no. Merk gjerne henvendelsen ”Erstatning”.

Nyttige lenker

Regelverk