Historisk arkiv

Etableringsstopp for kjøpesentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

06.06.02

Etableringsstopp for kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder (RPB) trådte i kraft 1. februar 1999. Hensikten er å nå nasjonale mål om å revitalisere og styrke sentrum i byer og tettsteder. Sentrum skal være viktigste møtested for befolkning, handel og kulturaktiviteter. Ved å begrense nyetableringer og utvidelser av større kjøpesentre langs hovedvegene, vil en også unngå unødig byspredning og redusere bilavhengigheten.

Veiledning:

Behandling av planer og saker

  • Godkjenning av fylkes(del)planer
  • Behandling av innsigelsessaker (RPB Kjøpesentre)

Bestemmelsen omfatter ikke kjøpesentre i sentrum av de største byene. Det vil også være tillatt å etablere kjøpesentre i mindre byer og andre tettsteder så lenge størrelsen tilpasses det naturlige handelsomlandet for stedet. Etableringsstoppen har en varighet på inntil 5 år eller til den kan følges opp og videreføres i mål og retningslinjer i godkjente fylkes- eller fylkesdelplaner.

For å hjelpe kommuner og fylker i arbeidet, har Miljøverndepartementet utgitt to veiledere - ”Planer og bestemmelser for kjøpesentre” og ”Planer og bestemmelser for kjøpesentre”. Veilederne gir råd om hvordan planer og bestemmelser kan utformes for å styre omfang og lokalisering av handelsvirksomhet i fylkes(del)-, kommune-, regulerings- og bebyggelsesplaner.

Kontaktperson:

Wilhelm Torheim Tlf: 22 24 59 04