Evaluering av Avinors organisering og tilknytningsform

Rapport fra en intern arbeidsgruppe i Samferdselsdepartementet, oktober 2006

Evaluering av Avinors organisering og tilknytningsform

Rapport fra en intern arbeidsgruppe i Samferdselsdepartementet, avgitt oktober 2006, offentliggjort som vedlegg til St. meld. nr. 15 (2006-2007) Om verksemda i Avinor, 15.12.06

Rapporten Evaluering av Avinors organisering og tilknytningsform, oktober 2006 (pdf)
Vedlegg: Merknader til Booz Allen Hamiltons rapport: "Evaluering av Avinor AS' organisasjon"

Statens havarikommisjon for transport avleverte på oppdrag fra Samferdselsdepartementet en utredning i 2005 om flysikkerhet under omstilling ( Rapport SL RAP 35/2005: ”Flysikkerhet i norsk luftfart under omstillingsprosesser”). Den inneholdt en rekke sikkerhetstilrådninger, herunder en som pekte på at den nåværende modellen/løsningen for statlig eierskap og styring av flysikringstjenester og lufthavndrift bør evalueres.

Regjeringspartiene gikk i Soria Moria-erklæringen inn for en evaluering med vekt på å avklare en best mulig ivaretakelse av samfunnshensyn, og spesielt flysikkerhet.

Samferdselsdepartementet har på denne bakgrunn evaluert Avinors organisering og tilknytningsform. Departementet engasjerte konsulentfirmaet Booz Allen Hamilton til å analysere hvilke oppgaver i Avinor som har stor betydning for flysikkerheten, og for å sammenligne organiseringen av slike funksjoner med valgte løsninger i andre land. Konsulentfirmaet har vurdert fordeler og ulemper ved ulike løsninger. Departementet har på sin side gjennomgått disse vurderingene. Resultatene av departementets evaluering foreligger i denne rapporten. Hovedpunktene i evalueringen vil bli fulgt opp i stortingsmeldingen om Avinors virksomhet (eiermeldingen) som etter planen vil bli lagt fram høsten 2006.

Booz Allen Hamilton rapport "Evaluering av Avinor AS' organisasjon", mai 2006

St.meld. nr. 15 (2006-2007) Om verksemda i Avinor 2006-2008, desember 2006