Evaluering av prikkbelastning av førerkort

SINTEF Teknologi og samfunn har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en evaluering av prikkbelastningens effekt på trafikantene i henhold til målsettinger om økt sikkerhet og færre drepte og skadde i vegtrafikken. Denne sluttrapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet.