Evalueringsrapport om praktisering av norsk som andrespråk

Ny rapport støtter regjeringens ønsker om å endre norskopplæringen for minoritetsspråklige elever.

Ny rapport støtter regjeringens ønsker om å endre norskopplæringen for minoritetsspråklige elever.

Kommunene mangler i stor grad systemer for å måle resultatene av opplæringen i norsk som andrespråk. Det er derfor vanskelig å finne ut av hva som faktisk fungerer og gir elevene et godt læringsutbytte. Det er hovedkonklusjonen i rapporten fra Rambøll Management, som har evaluert praktiseringen av læreplanen i norsk som andrespråk for språklige minoriteter i grunnskolen.

Rambølls undersøkelse omfatter alle landets kommuner med elever som får opplæring i særskilt norsk. Evalueringen viser at det er stor variasjon i praktiseringen av enkeltvedtak og at mangel på standardiserte kartleggingsprosedyrer og kartleggingsverktøy gjør at grunnskolene benytter ulike metoder. Skolene i seks utvalgte casekommuner vurderer at om lag halvparten av elevene som får særskilt norsk, får det gjennom hele skoleløpet.

Som et tiltak for å styrke norskopplæringen for minoritetsspråklige elever, har Utdanningsdirektoratet hatt på høring et forslag om en nivåbasert læreplan.

Klikk her for å lese mer om evalueringsrapporten opå Utdanningsdirektoratets hjemmesider