FAU Sandbakken Barne- og ungdomsskole

Vi viser til klage 7. oktober 2010 fra FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole til Enhetsregisteret. Enhetsregisteret har i brev av 15. november 2010 oversendt saken til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Vi viser til vurderingen nedenfor.
1. HVA SAKEN GJELDER
Klagen gjelder vedtak fattet av Enhetsregisteret 4. oktober 2010 om å nekte å registrere FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole som ”forening/lag/innretning”. Enhetsregisteret begrunner vedtaket med at registeret ikke finner det godtgjort at FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole er en egen juridisk person.

FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole har påklaget vedtaket. Klager ber om at nektingsvedtaket blir omgjort på bakgrunn av de grunner som er nevnt i klagen og de vedlagte dokumenter. Dokumentene omfatter referat fra FAU møte Sandbakken barne- og ungdomsskole og vedtekter for enheten. Klager anfører at enheten ønsker organisasjonsnummer for å skape ryddighet om hvem som har ansvar for en rekke forhold, herunder økonomiske forhold. 
2. DEPARTEMENTETS VURDERING
Saken reiser spørsmål om ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” har krav på å bli registrert i Enhetsregisteret. Spørsmålet må løses på bakgrunn av reglene i lov 3. juni 1994 nr. 15 om enhetsregisteret (enhetsregisterloven) og forskrifter fastsatt i medhold av loven.

For at en enhet skal kunne registreres i Enhetsregisteret, må enheten være en registreringsenhet etter enhetsregisterloven § 4. Bestemmelsen innebærer en registreringsplikt til Enhetsregisteret når registreringsenheten registreres i tilknyttet register. For enhetstyper som nevnt i enhetsregisterloven § 4 første ledd og som ikke har registreringsplikt, foreligger en rett til registrering i Enhetsregisteret. Dette følger av enhetsregisterloven § 12 andre ledd og enhetsregisterforskriften § 8 første ledd.

Enhetsregisterloven § 4 første ledd gir anvisning på en rekke ulike typer registreringsenheter, herunder ”selskaper, samvirkeforetak, foreninger, stiftelser, verdipapirfond, bo og andre juridiske personer”, jf. § 4 første ledd bokstav b. Etter departementets vurdering er det noe uklart hvilken organisasjonsform ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” har. Problemstillingen er således om enheten er en juridisk person.

I Ot.prp. nr. 11 (1993-1994) uttales følgende på side 55 om begrepet ”juridisk person” i enhetsregisterloven § 4 første ledd:
”Juridisk person er et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men som allikevel rettslig sett opptrer utad som en enhet og erverver rettigheter og plikter. Spørsmålet om det foreligger en juridisk person må avgjøres på bakgrunn av en fortolkning av avtalegrunnlaget for enheten, hvor fortolkningstemaet er om det kan knyttes rettigheter eller plikter til den juridiske konstruksjon som sådan, og ikke til de enkelte personer som står bak enheten.”

Uttalelsen er i tråd med den generelle forståelsen av begrepet ”juridisk person” i juridisk teori.

Vurderingen av om ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” er å anse som en ”juridisk person” etter enhetsregisterloven § 4, må ta utgangspunkt i forståelsen av begrepet som er lagt til grunn i forarbeidene. Vurderingstemaet er således om ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” rettslig sett kan opptre som en enhet utad og erverve rettigheter eller plikter. Dette må avgjøres på bakgrunn av en fortolkning av avtalegrunnlaget for ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole”. Det relevante grunnlaget vil være dokumentet ”Hva kan FAU gjøre for deg?”. Departementet legger til grunn at dette er enhetens vedtekter, da dokumentet i registreringsskjema er vedlagt som ”vedtekter”. Ved vurderingen kan man også se hen til andre dokumenter som beskriver enheten.

Det fremgår av vedtektene at formålet med foreldrerådet ved Sandbakken barne- og ungdomsskole er å være en interesseorganisasjon for alle som har barn ved skolen. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) representerer foreldrene i forhold til skolens administrasjon.

I henhold til opplæringsloven § 11-4 skal hver grunnskole ha et foreldreråd der alle foreldrene som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling for elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene.
 
Opplæringsloven regulerer ikke FAU’s eventuelle status som eget rettssubjekt. Det kan således ikke utelukkes at et FAU eller foreldreråd kan være egne juridiske personer.

Vedtektene gir imidlertid verken bestemmelser om beslutningsmyndighet eller om hvordan beslutninger treffes. Regulering av slike forhold er typisk for juridiske personer. Ifølge vedtektene har ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” et årsmøte. Imidlertid står det ikke noe i vedtektene om hvilken myndighet årsmøtet har eller hvordan årsmøtet treffer sine beslutninger. Etter vårt syn tilsier disse forholdene at ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” ikke er en juridisk person.

Vedtektene gir heller ikke bestemmelser om økonomi, forvaltning av enhetens midler eller om representasjon, dvs. hvem som kan binde enheten ved sin underskrift. Dette tyder på at det ikke kan knyttes rettigheter eller plikter til ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” som sådan, eller at ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” kan opptre rettslig sett utad som en enhet.

Heller ikke i øvrig dokumentasjon som ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” har sendt inn til Enhetsregisteret finnes det etter departementets syn holdepunkter for den rettslige organiseringen av enheten.

Etter vår vurdering er det ikke holdepunkter i vedtektene eller øvrig innsendt dokumentasjon for at ” FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” kan opptre rettslig utad som en enhet eller erverve rettigheter og plikter. Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at ” FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” ikke er en egen juridisk person. ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” har dermed ikke rett til å bli registrert i Enhetsregisteret.

At andre FAU er registrert i Enhetsregisteret medfører ikke at også ”FAU Sandbakken barne- og ungdomsskole” må bli registrert. Registreringen må bero på en konkret vurdering hvor det blant annet legges vekt på at enheten er formalisert. Veiledning i forhold til valg av organisasjonsform og opprettelse av foretak finnes på www.bedin.no.
3. VEDTAK
I medhold av forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret § 20 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 34 fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Departementet opprettholder Enhetsregisterets vedtak av 4. oktober 2010.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.