Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Folkehelserapporten 1999

Folkehelserapporten 1999

Tittel Folkehelserapporten 1999 Institutt Statens institutt for folkehelse Instituttansvarlig Direktør Bodolf Hareide Redaksjonskomité Branko Kopjar (leder) Arild Bjørndal Jon Hilmar Iversen Per Magnus Stab Camilla Sandvik (prosjektkoordinator) Marit Hasle Kristine Sommersten Oppdragsgiver Sosial- og helsedepartementet

Innhold

ForordForfattereReferansegruppeInnledning1 Beskrivelse av befolkningen2 Befolkningens helsestatus2.1 Livslengde og dødelighet2.2 Selvopplevd helse og funksjonsnivå3 Helse i ulike grupper i befolkningen3.1 Helse og sosiale ulikhet3.2 Barn3.3 Ulikheter i helse i forhold til kjønn3.4 Etnisitet og helse4 Sykdommer og skader4.1 Hjerte- og karsykdommer4.1.1 Blodtrykk4.1.2 Kolesterol4.2 Kreft4.3 Infeksjonssykdommer4.4 Atopiske sykdommer og allergi4.5 Kroniske luftveissykdommer4.6 Skader og vold4.7 Mental helse og psykiske lidelser4.8 Lidelser i muskel- og skjelettsystemet/ belastningslidelser4.9 Andre sykdommer5 Andre faktorer som påvirker helsetilstanden5.1 Genetiske faktorer5.2 Tobakk5.3 Seksualatferd5.4 Kosthold5.5 Overvekt5.6 Fysisk aktivitet5.7 Alkohol og narkotika5.8 Fysiske og kjemiske miljøfaktorer5.9 Sosiale miljøfaktorer6 Forebyggende helsearbeid – veien videre

Forord

Ansvaret for faktadelen av Folkehelserapporten 1999 ble lagt til Statens institutt for folkehelse. Dette har vært en svært spennende og utfordrende oppgave, der store deler av instituttet har vært involvert. I tillegg har vi hatt et godt og nært samarbeid med de andre store nasjonale forebyggingsinstitusjonene, og samlet er denne rapporten et resultat av en felles innsats fra disse, fra vitenskapelige institusjoner innenfor forebyggende arbeid og fra individuelle eksperter på ulike felt innenfor det forebyggende og helsefremmende området.

Folkehelserapporten 1999 er skrevet på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. Målgruppen for denne rapporten er primært politikere på nasjonalt nivå. Rapporten er også rettet mot myndigheter og organisasjoner som arbeider med å forhindre sykdom og forbedre helsen. Rapporten inneholder en bred epidemiologisk beskrivelse og analyse av de nasjonale trendene i befolkningens helsestatus. Den gir et grunnlag for forebyggende helsepolitiske beslutninger ved å beskrive de store folkehelseproblemene og de viktigste faktorene som påvirker folks helse. Rapporten beskriver også effekten av en rekke tiltak for å forebygge sykdom og fremme helsen.

Selv om rapporten på langt nær beskriver alle relevante forebyggende tiltak som kan være av viktighet for å forbedre befolkningens helsestatus, er den et steg i riktig retning for å bygge bro over den kløften som fremdeles eksisterer mellom forskning og praksis i det forebyggende arbeidet. Vi håper at rapporten vil kunne gi kunnskap som danner grunnlag for velinformerte beslutninger om helsespørsmål, noe som vil forbedre samfunnets innsats for å bevare og forbedre folkehelsen ytterligere.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til faktadelen av Folkehelserapporten 1999 for et svært godt samarbeide.

Oslo, april 1999

Bodolf Hareide
direktør

Forfattere

Anders Engeland Folkehelsa Anne Eskild Folkehelsa Anne Olsen Ullevål sykehus Arild Bjørndal Folkehelsa Bente Træen Folkehelsa Branko Kopjar Folkehelsa Camilla Stoltenberg Folkehelsa Dag Bruusgaard Universitetet i Oslo Erik Dybing Folkehelsa Erik Nord Folkehelsa Espen Dahl FAFO Espen Røysamb Folkehelsa Finn Gjertsen Statistisk sentralbyrå Geir Joner Folkehelsa Hans Blystad Folkehelsa Ingeborg Rossow Statens institutt for alkohol og narkotikaforskning Inger Stensvold Statens helsetilsyn Jon Hilmar Iversen Folkehelsa Jostein Holmen Folkehelsa Kari Alvær Folkehelsa Kristian Tambs Folkehelsa Kristina Kjærheim m.fl Kreftregisteret Lars Johansson Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Linda Grytten Statens helsetilsyn Marit Rognerud Folkehelsa Martinus Løvik Folkehelsa Odd Steffen Dalgard Folkehelsa Per Magnus Folkehelsa Rannveig Nordhagen Folkehelsa Rita Lindbak Statens tobakksskaderåd Sidsel Graff-Iversen Statens helseundersøkelser Wenche Nystad Folkehelsa

Referansegruppe

FAFO Kommunenes sentralforbund Kreftregisteret Sosial og helsedepartementet, Forebyggings- og rehabiliteringsavdelingen Sosial og helsedepartementet, Trygdeavdelingen Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Statens helsetilsyn Statens helseundersøkelser Statens strålevern Statens tobakksskaderåd Statistisk sentralbyrå Universitetet i Oslo Lagt inn 11. mai 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen