Forebyggende økonomisk kriminalitet: Et samarbeid mellom politi og kontrolletater

Økonomisk kriminalitet og da særlig den som er rettet mot det offentlige, er en trussel mot det samfunnet vi lever i. Selve omfanget av denne type kriminalitet er noe usikkert, men det må legges til grunn at det er meget betydelige beløp som hvert år blir unndratt det offentlige.

Rapport fra arbeidsgruppe

Forebyggende økonomisk kriminalitet: Et samarbeid mellom politi og kontrolletater

Forord

Økonomisk kriminalitet og da særlig den som er rettet mot det offentlige, er en trussel mot det samfunnet vi lever i. Selve omfanget av denne type kriminalitet er noe usikkert, men det må legges til grunn at det er meget betydelige beløp som hvert år blir unndratt det offentlige.

Et annet aspekt som muligens ikke har vært så fremtredende, er den konkurransefordelen enkelte aktører får ved f.eks. å benytte "svart" arbeidskraft, unndra omsetning fra skatte- og avgiftsbergning, ikke overholde offentlige pålegg osv. Dette gir de useriøse aktørene muligheter for å oppnå kostnadsmessige fordeler, som de igjen bruker til å presse andre ut av markedet.

Slik sett rammer denne type kriminalitet både samfunnet som helhet, men også de seriøse aktørene på en meget uheldig måte.

Måten å forebygge økonomisk kriminalitet kan spenne over flere type tiltak, fra nitidig kontroller og hyppige anmeldelser og iretteføringer, til ren informasjonsrettet virksomhet. Arbeidsgruppen har tro på at vi bør kunne benytte oss av flere type virkemidler for å begrense den økonomiske kriminaliteten. I denne sammenhengen ser vi at en kombinasjon av god og konkret informasjon med et visst kontrollelement kan gi en ønsket effekt.

Arbeidsgruppen har vektlagt å utarbeide en rapport som skal være kortfattet, konkret og formentlig praktisk ved en eventuell senere bruk. På denne bakgrunn har vi derfor brukt noe mindre tid og plass på lengre teoretiske fremstillinger.

Vi er av den oppfatning at samarbeid mellom aktuelle offentlige etater kan gi positive effekter. Det vil kunne bidra til en bedre samlet ressursutnyttelse og en enda mer "spissing" av de ressursene det offentlige rår over innenfor aktuelle områder. Vi tror også at aktuelle bransjeaktører vil kunne oppleve dette som positivt at etatene samordner seg, og kan servere "ett produkt".

Det er arbeidsgruppens håp at en eventuell iverksettelse av denne type forebyggende virksomhet vil bli positivt mottatt av aktuelle bransjeaktører, og at også vi får en mer rettferdig konkurranse ved at alle aktørene spiller etter de samme spillereglene.

Oslo, den 31. juli 2001

Hans Halvorsen
Leder

Jan Egil KristiansenLaila Bekkevold Trond Aas

Bjarne Isaksen Lisbeth Bremstad

Marianne Hammer