Historisk arkiv

Forhåndsvarsling av varer mellom EU og tredjeland fra og med 1. juli 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Saken gjelder endringer i EUs tollregelverk som skal iverksettes fra 1. juli 2009. Endringene innebærer blant annet nye krav om elektronisk forhåndsvarsling ved inn- og utførsel av varer til og fra EU. Dette skal skje innenfor nærmere angitte tidsfrister.

Jeg tillater meg å skrive til deg om en sak som kan ha store konsekvenser for varehandelen mellom Norge og EU og som særlig berører vår omfattende varehandel mellom Norge og Sverige. Saken gjelder endringer i EUs tollregelverk som skal iverksettes fra 1. juli 2009. Endringene innebærer blant annet nye krav om elektronisk forhåndsvarsling ved inn- og utførsel av varer til og fra EU. Dette skal skje innenfor nærmere angitte tidsfrister.

Norsk syn er at en avtale mellom Norge og EU om lettelser kan være nødvendig for at de nye EU-reglene ikke skal virke som en unødig hindring for vareførselen mellom Norge og EU generelt og Norge og Sverige spesielt. Norske myndigheter er derfor for tiden i dialog med Kommisjonen om alternative tilpasninger for Norge.

En avtale kan også være av betydning for Sverige som nærmeste naboland til Norge. Jeg viser til at det nye EU-regelverket kan tenkes å få betydning for vareførselen mellom Sverige og Norge og for grensetollsamarbeidet mellom Norge og Sverige. Jeg henvender meg derfor til deg for å be om Sveriges støtte overfor Kommisjonen i det videre arbeidet med sikte på en avtale mellom Norge og EU. Jeg tar også sikte på å skrive et brev til den danske Skatteminister om saken. 

Vi har som kjent snakket om denne saken tidligere på nordisk finansministermøter i 2007. Videre har jeg drøftet saksforholdet med kommisær Lászlo Kovács (DG Taxud) på møte 13. november 2007. Saken er også diskutert med den slovenske finansminister Andrej Bajuk på vårt møte 18. februar 2008. Jeg ønsker også å ta opp saken på Østersjøkonferansen 17.-18. april d.å. Jeg gir under en nærmere beskrivelse av regelverket slik vi oppfatter det fra norsk side.

Nærmere om de nye EU-reglene
Endringene i EU er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet ved forordning (EF) nr. 648/2005 av 13. april 2005. Nærmere gjennomføringsbestemmelser er vedtatt ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1875/2006 av 18. desember 2006. Bakgrunnen for regelendringene er kampen mot helse- og miljøfarer og terrorisme.

Endringene innebærer bl.a. at fra og med 1. juli 2009 skal all vareførsel mellom tredjeland og EU forhåndsvarsles ved inn- og utførsel. Vareførselen skal også risikovurderes og kvalitetssikres etter nye bestemmelser. Forhåndsvarsling av vareførsel skal skje elektronisk av aktører i EU. Eksempelvis skal en importør i Sverige av varer fra Norge forhåndsvarsle om vareførselen til tollmyndighetene i EU innenfor nærmere angitte tidsfrister. Ved vareførsel innen EU skal det ikke skje tilsvarende forhåndsvarsling mv.

Fra og med 1. januar 2008 startet EU-landene sertifisering av økonomiske operatører (AEO). De som blir autorisert vil kunne få visse lettelser. Dette gjelder blant annet i forhold til hvilke opplysninger som skal avgis i forbindelse med elektronisk forhåndsvarsling fra 1. juli 2009.

Betydningen for Norge
Selv om Norge gjennom EØS-avtalen på store områder er en del av EUs indre marked, er vi ikke en del av EUs tollunion. I denne forbindelse er Norge å anse som et tredjeland.  Ifølge Kommisjonen er Norge og de øvrige EFTA-statene å betrakte som tredjeland også i forhold til det nye regelverket. Varer mellom Norge og EU skal altså etter Kommisjonens syn forhåndsvarsles innen gitt tidsfrister og undergis særskilt risikovurdering etter nye EU-regler.

Som nevnt ovenfor er det i utgangspunktet aktører i EU som blir pålagt varslingsplikt til EUs tollmyndigheter etter det nye EU- regelverket. Dette innebærer at næringslivet må avgi flere opplysninger enn i dag, og på et tidligere tidspunkt. Indirekte vil disse endringene også få betydning for aktører i Norge. Aktører i Norge må sikre at handelspartneren i EU får tilstrekkelig informasjon til å varsle EUs tollmyndigheter innen angitte tidsfrister.

EU-reglene antas derfor å ville få stor betydning for vareførselen mellom Norge og EU. Selv om det er uklart i hvilken utstrekning det nye regelverket vil virke som en handelshindring for vareførselen mellom Norge, er norsk næringsliv bekymret for dette. Dersom Norge ikke oppnår en god avtale med EU i forhold til dette regelverket er jeg redd for at dette kan få store konsekvenser blant annet for samhandelen mellom Norge og Sverige

Dialog med Kommisjonen mv.
Norge sendte i februar 2007 en formell anmodning til Kommisjonen om å igangsette formelle drøftelser med sikte på lettelser for Norge (vedlegg). Kommisjonen har uttrykt forståelse for dette, men formelle forhandlinger er så langt ikke påbegynt. Det vises her også til tilsvarende prosesser overfor blant annet Sveits

Saken har foreløpig blitt drøftet i uformelle møter med Kommisjonen. Fra norsk side er det tatt til orde for at det er ønskelig med en løsning hvor Norge blir betraktet som ”innenfor EUs sikkerhetssone”. Ut fra en slik tilnærming ville Norge kunne unngå kravet om forhåndsvarsling av vareførsel mellom Norge og EU-land. Norge ville i så fall bli en forlenget yttergrense for EU slik at kun vareførsel mellom Norge og fra andre ikke EU-land, for eksempel Russland, ville måtte forhåndsvarsles etter norske regler (tilsvarende de nye EU-reglene). Kommisjonen har foreløpig stilt seg avvisende til dette. 
 
Videre arbeid
Fra norsk side vil vi fortsette arbeidet med sikte på en best mulig avtale for næringslivet slik at reglene ikke blir en unødvendig handelshindring for vareførselen mellom Norge og EU. Slik jeg ser det bør Norge stille spesielt sterkt for å få til dette. Dette skyldes EØS-avtalen og at Norge etter mitt syn har avanserte tollsystemer slik at det bør være gode argumenter for at Norge her skal få en god avtale med EU. Det pågår eksempelvis arbeid i Norge nå for å etablere systemer for autorisering av norske aktører samt å utvikle systemer for elektronisk forhåndsvarsling etter mal av systemene innen EU.  

På denne bakgrunn tillater jeg meg å be om at Sverige overfor Kommisjonen vil støtte opp om vårt arbeid med sikte på en avtale mellom Norge og EU om lettelser i forhold til de nye kravene fra EU. Videre at det holdes løpende kontakt mellom våre respektive Finansdepartement i denne prosessen.

 

Med hilsen
Kristin Halvorsen