Høringssvar fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Dato: 08.03.2021

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er positiv til forslaget om å forlenge midlertidig lov om tilpasninger av barnehageloven mv. til 10. november 2021.

Vår oppfatning er at reglene i loven, i kombinasjon med covid-19-forskriften og veiledere om smittevern, i all hovedsak har fungert etter sin hensikt.

Forslaget som er lagt ut på høring er en videreføring av gjeldende midlertidige regler uten innholdsmessige endringer. Behovet for disse midlertidige reglene vil etter alt å dømme ikke opphøre 1. juli 2021. Derfor har PBL ingen anmerkninger til forslaget om å forlenge den midlertidige loven.