Høringssvar fra EL og IT Forbundet

Dato: 03.03.2021

Dato: 02.03.2021 Vår saksbehandler: Are Solli

Høring- Forlengelse av midlertidige unntak for fag- og yrkesopplæringen

Forslag til endringer i opplæringsloven og i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og

videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19

EL og It forbundet har sett på forslagene om å videreføre de samme midlertidige ordningene som ble innført for skoleåret 2020-2021 som midlertidig tilleggslov til opplæringsloven og ønsker å knytte noen kommentarer til det som foreslås.

Vi er uenig i at dette er noe som må sendes ut som en hastehøring med kort svarfrist, da fristen for å søke videregående utdanning er 1. mars, altså 2 dager etter høringsfrist for denne høringen.

Vi ser med uro på hvilke konsekvenser pandemien har fått og får for særlig lærlinger og deres mulighet til å fullføre en påbegynt utdanning og for evnt videreutdanning. Vi har stor forståelse for at det må gjøres tiltak også i 2021 for å forberede oss på hva som kan skje til høsten med inntak av nye lærlinger og inntak på påbygg Vg3 og Vg4.

Vi savner fremdeles forslag som vil gjøre det enklere å forlenge lærekontraktene og midlertidig redusere formalitetene rundt en forlengelse av læretiden og arbeidskontrakten i bedrift, slik at lærlingene kan fullføre læretiden i bedrift med å gå opp til fagprøve på ordinært vis. Lærlingene må få en ensidig rett til å forlenge læretida med samme antall dager/uker/måneder som de har vært permittert i løpet av læretida.

2. Krav til prøvenemndas tilstedeværelse under prøven

EL og IT Forbundet er uenig i at denne bestemmelsen skal videreføres som et midlertidig unntak. Vi mener at vi nå vet så mye om smittevern at det ikke bør være noe problem for prøvenemdene og ta nødvendige grep i forhold til smittevern. Situasjonen i dag kan ikke sammenlignes med den vi hadde for ett år siden da mange var svært engstelige for hva covid 19 var og hvordan vi skulle forholde oss til den. Det er heller ikke kapasitetsutfordringer når det gjelder smittetesting. I forkant av en fagprøve kan man innføre rutiner på at både prøvenemndsmedlemmene og kandidaten blir testet 2 ganger etter modell av det som kreves når en person er i karantene.

Vi mener derfor hovedregelen må være at hele prøvenemnda skal være tilstede ihht opplæringslovens § 3-51 ved prøvestart og prøveslutt, så kan det foretas en vurdering lokalt på at det kun kan være en tilstede hvis det er det som skal til for å oppfylle kravene til smittevern og gjennomføring av fagprøven på en forsvarlig måte.

Dette vil snu lovpraksisen til at det er opplæringsloven som gjelder og så er det mulig å gjøre unntak, slik det foreslås så fjerner man lovbestemmelsen og så er det mulig å følge loven etter en vurdering.

Rett til Vg3 påbygg før læretid i bedrift

EL og IT er positive til å viderføre denne ordningen men vi ser at det som foreslås kan lette noe på situasjonen som vi kommer til å møte til høsten med nye søkere som ikke får læreplass, men disse forslagene kan forskyve problemet over til 2022 og 2023. da disse søker læreplass i tillegg til de ordinære søkerne.

Vi er også bekymret for at disse forslagene vil føre til at vi i neste omgang kommer til å mangle fagarbeidere da mange av de som begynner på vg3 påbygg ikke kommer til å anvende retten sin og gå over til fagutdanning og avlegge fag/svenneprøve i ettertid.

En forutsetning må være at fylkene må bruke skoleåret 2021/2022 til å jobbe for at det høsten 2022 er et betydelig større antall læreplasser tilgjengelig enn høsten 2021.

Ved å åpne for VG 3 påbygg før læretiden vil vi høsten 2022 få ett mye større antall som søker læreplass og da må vi ha klart å øke antall læreplasser betydelig. Hvis ikke vil denne midlertidige ordningen bare gjøre at vi forskyver problemet.

Vi kan også få en situasjon der disse som nå tilbys Vg3 påbygg og beholder ungdomsretten sin, og som ønsker å inngå lærekontrakt året etter ikke vil få læreplass, og dermed få tilbud om alternativt Vg3 i skole. Det mener vi er en dårlig løsning for disse ungdommene.

4. Rett til Vg4 påbygg før bestått fag- eller svenneprøve

EL og IT Forbundet er positive til at elever tas inn på Vg4 påbygg uten å ha bestått fagprøve, Vi er imidlertid kritiske til å videreføre regelen om betinget opptak og at lærlingen må avlegge fagprøven innen 31. oktober for å kunne fortsette på påbygg.

Dette betyr at denne eleven som begynner på skolen på Vg4 påbygg 15. august også må jobbe med å forberede seg på å avlegge fagprøve samtidig som man har begynt på et nytt krevende påbyggsløp. Og hvis man ikke består innen 31. oktober blir eleven kastet ut av klassen, men beholde retten til å avlegge fagprøve og begynne på Vg4 påbygg året etter.

Vi mener i utgangspunktet at retten til å fullføre Vg4 påbygg ikke skal bindes opp i om kandidaten har bestått fagprøven før 1. november. Det er mange lærlinger som har vært, og er permitterte. De har ingen ensidige rettigheter på å få forlenget læretida tilsvarende den tida de har vært permittert.

Det vil derfor være naturlig at også kravet om bestått fagprøve blir satt til side. Ett alternativ som etter vår mening er bedre er at lærlingen ensidig kan kreve at læretid blir forlenga utover høsten med den tida vedkommende har vært permittert slik at lærlingen får fullført læretida i henhold til tilbudsstrukturen. Muligheten for lærlingen til å bestå fagprøven vil da også øke. Fylkene kan tilrettelegge VG 4 Påbygg med oppstart i januar for å ivareta en forlengelse i læretida.

Vi mener det som foreslås er en dårlig behandling av ungdommen og det må være slik at hvis du har påbegynt Vg4 påbygg så må det være en rett til å fullføre selv om ikke man har bestått fagprøven. Eleven/lærlingen beholder retten til å gå opp til fagprøve etter Vg4 påbygg og får ikke dokumentasjon før prøven er bestått.

Vi mener derfor at Teksten i § 10 må endres ihht til våre kommentarer og punkt «d» i forslaget til Ny § 14 bør strykes eller omformuleres.

Med vennlig hilsen

Are Solli

Forbundssekretær

90855824

EL og IT Forbundet