Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 304148

Dato: 08.03.2021

Nei,dette er lovbrutt og vi alle er ansvarlig for vår neste generasjon!De svakeste lider mest!
11 måneder inn i en pandemi som viser seg å produsere en global dødelighet på 0.024% og en normal dødelighet i Norge (Kilde FHI/Helsedir vist lenger ned).
Fra Udir:
Jeg viser i denne forbindelse til Ot.prp. nr.72 (2001-2002) side 16 andre spalte, hvor det gis uttrykk for det jeg for min del oppfatter som en streng norm: «Elevane har rett og plikt til opplæring, og kan ikkje i same grad som vaksne velje sitt miljø. Når det er i samfunnet si interesse at elevane oppheld seg i skolen, bør det også vere samfunnet sitt ansvar å gjere sitt yttarste for å hindre at dette opphaldet blir til skade for dei.»»
Dette går i begge rettinger!
Smittevernstiltakenes brudd på grunnloven:
Jeg gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene som regjeringen nå har innført bryter med Norges grunnlov. Den norske regjering har tilsidesatt grunnlovsparagrafene 101, 102 og 106 på grunn av nåværende smitteverntiltak, som er basert på PCR-tester som ikke skiller mellom aktivt eller dødt virus. Jeg vil påpeke at statlige og kommunale myndigheter bryter grunnloven og begår lovbrudd mot Norges befolkning.
Professor og forsker Tore Bonaksen ved Høgskolen i innlandet opplyser til NRK og viser til en ny studie hvor man fant en fordobling av posttraumatisk stress-symptomer hos den norske befolkningen under koronapandemien sammenlignet med året før pandemien. Redsel for å miste jobben og økonomiske problemer slår sterkest ut, sier professoren.
Elling Ulvestad professor og avdelingsleder ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus setter spørsmålstegn ved myndighetenes stadige nedstigninger i et intervju i TV2 og mener at koronatiltakene er for strenge og at det er ingen grunn til å være bekymret for mutasjoner. Han får fagligstøtte av avdelingsleder Gunnar Skov Simonsen ved Universitetssykehuset i Nor-Norge-Tromsø.
Sentrale myndigheter har lent seg på økende eller potensielt økende smittetall eller mutert virus som forklaringen på vedvarende og nye restriksjoner på befolkningen. Tallene på døde av covid-19 har ikke gått proporsjonalt opp samtidig. Det stadig økende avviket mellom smittede og døde siden utbruddet i mars i fjor har vist at viruset er mindre farlig enn antatt. På tross av dette økende avviket har Regjeringen valgt å føre den politikken den har.
En slik håndtering har vist at de er ute av stand til å veie mellom folkehelse og sunn fornuft på den ene siden, og blind politikk på den andre.
Great Barrington Declaration:
Vi vet nå fra overlege Halvor Næss på Haukeland sykehus og lege/forsker Charlotte Haug ved SINTEF, virologene Dr. Martin Kulldorff, professor og epidemiolog Harvard University, Dr. Sunetra Gupta, professor og epidemiolog og immunolog Oxford University og Dr. Jay Bhattacharya, professor og epidemiolog, Stanford University og fra over 52.600 forskere og leger som er med på oppropet og underskriftskampanjen, Great Barrington Declaration og fra tidligere Chief Science Officer i legemiddelselskapet Pfizer Dr. Mike Yeadon, at i beste fall er disse tiltakene sterkt overdrevet.
American Institute for Economic Research publiserte nylig 21 studier, fra flere land, som viser at stenging av samfunnet har særdeles liten eller ingen effekt på spredning av viruset. Dette bør tas i betraktning når UNICEF-sjefen Henrietta Fore meddeler i VG at tiltak som å stenge skoler har "[ødelagt] mye mer i sum, enn det har gjort godt".
PCR-testenes formål og gyldighet:
Ifølge testmetodens oppfinner Nobelprisvinner og biokjemiker, Kary Banks Mullis, så er PCR-testens bruksområde DNA-forsking, hvor den brukes til å kopiere og forstørre genetisk materiale og ikke til å diagnostisere en aktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom aktivt eller dødt virus.
Folkhälsomyndigheten i Sverige har uttalt at «PCR-test kan inte avgöra om någon är smittsam».
Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapet Western Medical Assements, som produserer PCR-tester og sier at positive testresultater ikke er ensbetydende med klinisk aktiv smittsom infeksjon og at all testing bør stoppe på grunn av de falske tallene dette produserer.
- Politikere og media står bak et ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikk og politikere som spiller rollen som medisinere, som er et veldig farlig spill, sier Dr. Hodkinson i Israel National News.
"PCR-testerna är vetenskapligt värdelösa", sier Björn Hammarskjöld i News Voice, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi.
Corman-Drosten Review Report, skrevet av 22 anerkjente forskere påpeker 10 alvorlige feil med PCR-testene. WHO har også forholdt seg til denne rapporten, og har derfor stilt seg noenlunde tvilende til bruken av PCR-tester.
I Portugal ble PCR-testen dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet for å påvise smitte og som grunnlag til å sette folk i karantene. Portugal News opplyser i dommen at PCR-testene ikke holder mål, vitenskapelig, til det de brukes til over store deler av verden.
Smittetall og antall syke:
Det sentrale myndigheter gjør nå er å påpeke smitte som om alle potensielt er syke og smittebærere, selv uten symptomer. Regjeringen presenterer urealistisk informasjon om dagens smittetall som er basert på en test som ikke diagnostiserer aktiv infeksjon.
– En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også korona, uten å være syke, skriver Dag Bratlid i Aftenposten.
Lege og professor emeritus Dag Bratlid og utenlandske leger påpeker at det er ikke snakk om smitte, men at det er snakk om å være bærer uten å være smittsom. Dag Bratlid opplyser at smitte betyr «overføring av sykdom»
Er man smittet er man altså syk og at leger bruker ikke begrepet «smittet» om de som ikke har symptomer.
– Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus, forteller Bratlid.
Det regjeringen og media driver med nå er villedende informasjonsspredning.