Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Dato: 08.03.2021

Utdanningsforbundet viser til høringsbrev av 2. mars 2021, og takker for muligheten til å kommentere Kunnskapsdepartementets forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven (kapittel 2) og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Gjeldende varighet for de midlertidige reglene om tilpasninger er til 1. juli 2021. Kunnskapsdepartementet foreslår at reglene forlenges fram til 10. november 2021. Reglene foreslås videreført uten innholdsmessige endringer.

Utdanningsforbundet ser at den uforutsigbare smittesituasjonen gjør det nødvendig å forlenge de midlertidige reglene uten innholdsmessige endringer fram til 10. november 2021. Vi støtter derfor forslaget.

Utdanningsforbundet beklager imidlertid den korte høringsfristen som er gitt. At smittesituasjonen i samfunnet er uforutsigbar, er etter hvert blitt forutsigbart, og det burde derfor være mulig å legge til rette for en lengre høringsprosess. Gode høringsprosesser er nødvendige som grunnlag for gode beslutninger, også i krisetider. Selv om forslaget ikke innebærer innholdsmessige endringer, har lærerprofesjonen etter hvert fått omfattende kunnskap og erfaring med konsekvensene av koronapandemien. En lengre høringsfrist kunne gitt bedre muligheter for å få dette fram.

Utdanningsforbundet viser også til våre innspill til tidligere høringer om forslag til midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven (26. mars 2020), forslag til endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og grunnopplæring med hjemmel i koronaloven (13. april 2020) og forslag til forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (21. september 2020).

Utdanningsforbundet vil framheve betydningen av et godt samarbeid mellom eiere, ansatte og deres tillitsvalgte, for å sikre at barn, unge og voksne får et best mulig tilbud i denne tiden.

Kunnskapsdepartementet viser i høringsnotatet til at forslaget om forlengelse av reglene i seg selv ikke antas å få betydelige økonomiske og administrative konsekvenser. Departementet legger imidlertid til grunn at det vil være ekstraordinære kostnader knyttet til ekstra bemanning, smitteverkutstyr, renhold mv., så lenge barnehagene og skolene må forholde seg til smitteverntiltak.

Utdanningsforbundet støtter denne vurderingen. Vi vil understreke at lærere og ledere strekker seg langt for at barn, unge og voksne skal få et forsvarlig tilbud under pandemien, slik de har krav på. Dette fører til mange og nye ekstraoppgaver for lærerne og lederne. Mange barnehagebarn og elever må være hjemme, selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, eller fordi de blir pålagt karantene. Utdanningsforbundet erfarer at lærere pålegges ansvar for undervisning både på skolen og for fjernundervisning, uten noen form for forsterkning av tid og ressurser. Ekstraarbeid som pålegges lærere, og merbelastninger i arbeidet som følge av covid-19, må kompenseres. Økte utgifter til vikarbruk grunnet smittevernbestemmelsene må også kompenseres.

Det er nasjonale myndigheters ansvar å sikre at kommuner og fylkeskommuner får dekket utgifter til nødvendig overtidsarbeid eller flere lærere. Mange kommuner og fylkeskommuner har imidlertid fått kutt i skolebudsjetter som følge av dårlig økonomi, og at de ikke har blitt kompensert for ekstra utgifter. Utdanningsforbundet er svært bekymret for denne situasjonen.