linkdoc030005-990221#doc" />ForordVed Stortingets behandling av St meld 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid ble astma, allergi og inneklimasykdommer inkludert som et av hovedinnsatsområde..." /> linkdoc030005-990221#doc" />ForordVed Stortingets behandling av St meld 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid ble astma, allergi og inneklimasykdommer inkludert som et av hovedinnsatsområde..." />

Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forord

linkdoc030005-990219#doc<INNHOLD> linkdoc030005-990221#doc<NESTE>

Forord


Ved Stortingets behandling av St meld 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid ble astma, allergi og inneklimasykdommer inkludert som et av hovedinnsatsområdene i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Astma, allergi og inneklimasykdommer er blant våre viktigste folkesykdommer og representerer et stort helseproblem, for eksempel anses allergiske sykdommer som en av de viktigste årsakene til dårlig helse blant barn.

Handlingsplan for forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer er resultatet av et samarbeid mellom sju departementer, og har som formål å koordinere statlig virksomhet på feltet. Et slikt tverrdepartementalt samarbeid er avgjørende fordi virkemidlene i arbeidet med å forebygge astma, allergi og inneklimasykdommer ikke først og fremst er knyttet til helsesektoren, men finnes innenfor en rekke ulike sektorers ansvarsområde. Vi ønsker også med denne handlingsplanen å sette forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer på dagsorden, for å bevisstgjøre kommuner og andre aktører på hva som kan gjøres lokalt innenfor eksisterende rammer.

I likhet med andre kroniske sykdommer er astma og allergi et resultat av samspillet mellom arvelige anlegg og miljø. I handlingsplanen fokuseres det på forebygging av disse lidelsene, og behandling er i liten grad berørt. Potensialet for forebygging er stort nettopp fordi miljøfaktorene spiller en sentral rolle. Dette forutsetter imidlertid at risikofaktorene identifiseres, og at vi har tilstrekkelig kunnskap om hvordan disse kan reduseres eller fjernes.

Handlingsplanen består av to deler: Del I utgjør selve handlingsplanen og her presenteres departementenes oppgaver og ansvar, målsettinger og tiltak, og økonomiske og administrative konsekvenser av planen. Del II består av ekspertgruppens faktarapport som gir en oversikt over dagens kunnskapsstatus og forslag til strategier i det videre arbeidet.

Barne- og familiedepartementetKirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
MiljøverndepartementetKommunal- og regionaldepartementet
SamferdselsdepartementetOlje- og energidepartementet

Sosial- og helsedepartementet


linkdoc030005-990219#doc<INNHOLD>linkdoc030005-990221#doc<NESTE>