Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 23. mai 2006 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

I

§ 16-40-4 nytt tredje ledd skal lyde:

Søknad om godkjennelse av prosjekt som mottas av Norges forskningsråd før 1. september skal realitetsbehandles innen utløpet av søknadsåret. Tidspunktet for avslag på søknad om godkjenning av prosjekt i første instans legges til grunn etter § 16-40-6 annet ledd siste punktum dersom det er søkt før søknadsfristen og det særskilte klageorganet godkjenner prosjektet etter klage fra skattyter, jf. § 16-40-9 tredje ledd. Norges forskningsråd kan gi regler om rekkefølge for behandling av søknader som mottas etter søknadsfristen i søknadsåret.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.