Forskning, utredning og utvikling i Samferdselsdepartementet og underliggende etater og virksomheter 2000 - 2001

Prosjektoversikt, januar 2001. (N-0525)

Forskning, utredning og utvikling i Samferdselsdepartementet og underliggende etater og virksomheter 2000 - 2001.


Forskning, utredning og utvikling i Samferdselsdepartementet og underliggende etater og virksomheter 2000 - 2001

Oppdatert versjon av brosjyren "Forskning, utredning og utvikling i Samferdselsdepartementet og underliggende etater og virksomheter" kommer i løpet av mars 2002.

INNLEDNING

Bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag


SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Generell forskning og utvikling


SAMFERDSELSFORSKNING


TRANSPORTFORSKNING

Program for logistikk, IT-anvendelser og transport, LOGITRANS

Miljøforurensning og helse

Regional utvikling

Byutvikling - drivkrefter og planleggingsforutsetninger

Strategiske instituttprogrammer

EUs 5. rammeprogram - Nasjonal delfinansiering


TELEKOMMUNIKASJONSFORSKNING

Tjenesteyting og informasjonsstruktur, TYIN

FoU i IT-industrien og i grafisk industri, PROGIT

Grunnleggende teleforskning

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, SKIKT


TILSKUDD TIL RASJONELL OG MILJØVENNLIG TRANSPORT

Tilskudd til utviklingsprosjekter for rasjonell og miljøvennlig transport

Tilskudd til forsøk med alternative drivstoff og annen ny miljøteknologi

Prosjekter


UNDERLIGGENDE SAMFERDSELSETATER OG -VIRKSOMHETER

Luftfartsverket / Statens vegvesen / Jernbaneverket


NÆRMERE OPPLYSNINGER


BEDRE KUNNSKAPS- OG BESLUTNINGSGRUNNLAG

Samferdselsdepartementets arbeid og bruk av ressurser knyttet til forskning, utredning og utvikling har som mål å utvikle og forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for offentlig og privat samferdselsvirksomhet.

Over Samferdselsdepartementets budsjett for 2000 er det bevilget til sammen 103,8 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling.

For 2001 er det bevilget til sammen 92,0 millioner kroner. Reduksjonen i forhold til 2000, er i sin helhet knyttet til vedtaket om å avvikle tilskudd til utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport og redusert bevilgning til forsøk med alternative drivstoff. Den vedtatte bevilgingen for 2001 viderefører høy prioritering av langsiktig forskning og kunnskapsoppbygging. Dette er spesielt på områder knyttet til bruk og utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), som øker med 8,2 millioner kroner.

Bevilgningen for 2001 er fordelt slik:

 • 9,2 millioner kroner til Samferdselsdepartementets generelle forsknings- og utredningsvirksomhet. Sentrale temaer er miljø, trafikksikkerhet, kollektiv- transport og transportplanlegging.
 • 72,8 millioner kroner til "Samferdselsforskning", i hovedsak videreføring av forskningsprogrammer under Norges Forskningsråd. Beløpet er fordelt med 23,6 millioner kroner til transportforskning og 49,2 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning.
 • 15,0 millioner kroner til tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport, herav 10,0 millioner for å innfri tidligere tilsagnsfullmakter knyttet til utviklingsprosjekter for rasjonell og miljøvennlig transport . De resterende 5 millioner kroner skal benyttes til forsøk med alternative drivstoff mv.

Utenom den særskilte bevilgningen til forskning, utredning og utvikling, blir det i tillegg årlig kjøpt konsulent- og utredningstjenester for 4 - 5 millioner kroner, som dekkes over Samferdselsdepartementets administrasjonsbudsjett. Formålet er å få fram faktagrunnlag og ekspertkunnskap i forbindelse med departementets arbeid med større saker som for eksempel endring av organisasjonsform for samferdselsetatene og arbeid med transportplanlegging.

I tillegg til aktiviteter over Samferdselsdepartementets budsjett, skjer det en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats i regi av underliggende statlige samferdselsetater og -virksomheter.

Ytterlige opplysninger
for ytterligere opplysninger om forskningsprogrammer og -prosjekter, oversikter over tilgjengelig materiale (rapporter, utredninger, artikler osv.) - ta kontakt direkte med de aktuelle forskings- og utredningsinstitusjoner. Oversikt over adresser, telefonnummer mv.

For prosjekter som er omfattet av budsjettposten " Samferdselsforskning" kan ytterligere opplysninger også fås ved henvendelse til de oppførte kontaktpersoner.

Til toppen


SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Generell forskning og utvikling
Bevilget for 2000: 13,2 millioner kroner.
Bevilget for 2001: 9,2 millioner kroner.

Midlene nyttes til prosjekter som har til hensikt å styrke kunnskapsgrunnlaget og legge til rette for mer effektiv bruk av ressursene i samferdselssektoren.

Utredningsmidlene nyttes i hovedsak til prosjekter som gjelder miljø og trafikksikkerhet, analyser og metodeutvikling i forbindelse med transportplanlegging, virkemidler for å fremme kollektivtransporten og mer transportsektorspesifikke utredninger.

Samferdselsdepartementet forsøker å kontraktsfeste og sette i gang utredningsprosjekter tidligst mulig på nyåret. Det betyr at departementet i løpet av høsten arbeider med å konkretisere prosjektforslag og forberede kontraktsinngåelse. Miljøseksjonen i Veg- og miljøavdelingen har ansvaret for å koordinere departementets FoU-virksomhet.

Samferdselsdepartementet gjennomførte følgende prosjekter i 2000:

 • Anvendelse av modeller for risikostyring i Taubanetilsynet og sikkerhetskontrollen fornøyelsesinnrettninger (Det Norske Veritas)
 • Arbeidskraftens mobilitet mellom bygg og anlegg (Byggenæringens Landsforening/ECON)
 • Avgifter på parkeringsplasser (TØI)
 • Bilgenerasjonsmodell, BIG (TØI)
 • Eksponering og risiko for ulike trafikkantgrupper (TØI)
 • Elektronisk datafangst for godstransporten (SINTEF)
 • Evaluering av automatisk trafikkontroll, ATK (TØI)
 • Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk (Hjellnes COWI AS)
 • Hva vil skje dersom andel piggfrie dekk øker? (SINTEF)
 • Internettbasert statistikkbase for kollektivtransporten (AVENIR)
 • Kommunikasjoner mellom Nordvest Russland og Nord-Norge (TØI)
 • Komparativ analyse av planprosessene i Norge og Sverige (TØI)
 • Konkurransesituasjonen i godstransportmarkedet (TØI)
 • Lufthavnsstrukturen (Flyselskapenes landsforbund)
 • Nasjonal reisevaneundersøkelse (Transportøkonomisk institutt, TØI)
 • Nasjonal transportplan 2002-2011 - Evaluering av planprosess og plangrunnlag - Trinn 2 (TØI)
 • Nasjonale retningslinjer for elektronisk billettering (AVENIR)
 • Ny samlet miljøhåndbok (TØI)
 • Prioriterte modellutviklingsoppgaver - NEMO og REGO (TØI)
 • Rammevilkår for produksjonsavdelingene i Statens vegvesen (Statskonsult)
 • Samferdselsstatistikk (TØI)
 • Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i infrastrukturen (TØI)
 • Samordnet areal- og transportplanlegging (Asplan/TØI)
 • Sanksjoners og overvåkningsnivåets effekt på fartsvalg. Forprosjekt (SINTEF)
 • System for passasjerstatistikk på flyruter der staten kjøper tjenester (Luftfartsverket)
 • Telependling/fjernarbeid for bevegelseshemmede. (Norges forskningsråd)
 • Tilrettelagt transport for funksjonshemmede. Statusundersøking (Nordlandsforskning)
 • Unge føreres ulykkesrisiko (TØI)
 • Utlegging av Trafikksikkerhetshåndboken på Internett (TØI)
 • Velferdsmessige og fordelingsmessige virkninger av den statlige virkemiddelbruken på postområdet (SNF)
 • Videreutvikling av kompensasjonsordning for autodiselavgift (Asplan)
 • Vikepliktsreglene for sykkel (TØI)

Til toppen


SAMFERDSELSFORSKNING

Bevilget for 2000: 61,7 millioner kroner.
Bevilget for 2001: 72,8 millioner kroner.

Hoveddelen av bevilgningene blir brukt til å støtte ulike forskningsprogrammer knyttet til transport og telekommunikasjoner under Norges forskningsråd.

Bevilgningen for 2000 er fordelt med 20,7 millioner kroner til transportforskning og 41,0 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning. For 2001 er bevilgningene fordelt med 23,6 millioner kroner til transportforskning og 49,2 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning.


TRANSPORTFORSKNING

Bevilgningen for 2000 på 20,7 millioner er i hovedsak benyttet som støtte til fire forskningsprogrammer under Norges forskningsråd. Bevilgningen omfatter også bidrag til fem strategiske instituttprogrammer ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og nasjonal delfinansiering av forskningsprosjekter under EUs 5.rammeprogram for forskning.

I 2000 støttet Samferdselsdepartementet følgende forskningsprogrammer under Norges forskningsråd:

PRIVATE- Program for logistikk, IT-anvendelser og transport(LOGITRANS):

10,0 millioner kroner

- Miljøforurensning og helse:

0,3 millioner kroner

- Regional utvikling:

0,7 millioner kroner

- Byutvikling - Drivkrefter og planleggingsforutsetninger:

1,2 millioner kroner


LOGITRANS er et rent transportforskningsprogram, mens "Miljøforurensning og helse", "Regional utvikling" og "Byutvikling - Drivkrefter og planleggingsforutsetninger" er tverrsektorielle programmer, der transport inngår som en mindre del.

Samferdselsdepartementet har i 2000 også startet en langsiktig forskningssatsing for å bedre kunnskapsgrunnlaget for kommende revisjoner av Nasjonal Transportplan.


·Program for logistikk, IT-anvendelser og transport (LOGITRANS)
Programmet har som overordnet mål å bidra til å styrke næringslivets konkurranseevne og verdiskapning gjennom effektive og miljøvennlige transport- og logistikkløsninger.

Programmet har følgende satsingsområder:

 • Miljøvennlige og effektive logistikk- og transportløsninger
 • IT-baserte løsninger for trafikanter og reisende - Citizens’ Network
 • Kombinerte transporter og knutepunkter/terminaler
 • Infrastruktur og rammebetingelser
 • Kompetanseutvikling/kunnskapsspredning

Nærmere opplysninger om LOGITRANS:
Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/logitrans

Kontaktpersoner:
Seksjonsleder Paul F. Sørensen, tlf. 22 03 73 01 - pfs@forskningsradet.no
Konsulent Siri Hammer Strømmen, tlf. 22 03 75 05 - ss@forskningsradet.no


·Miljøforurensning og helse
Programmets hovedmål er påvise uheldige helsemessige virkninger av miljøforurensninger og bidra til risikovurderinger av tilfeller og områder som er utsatt for miljøforurensning. Programmet skal bidra til å gi forvaltningen grunnlag for beslutninger om forebyggende tiltak. Programmet tar blant annet for seg:

 • Helseskadelige kjemikalier
 • Hormonlignende stoffer
 • Helseeffekter av luftforurensning, blant annet fra trafikk
 • Allergifremmende faktorer i miljøet
 • Støy som helseproblem

Foruten Samferdselsdepartementet bidrar blant annet følgende til finansiering av programmet: Miljøverndepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Landbruksdepartementet.

Nærmere opplysninger om programmet Miljøforurensning og helse:
Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/miljohelse

Kontaktpersoner:
Rådgiver Hans Hellebostad, tlf. 22 03 71 72 - hh@forskningsradet.no
Konsulent Zuhal Buyuksu, tlf. 22 03 72 61 - zb@forskningsradet.no

Til toppen


·Regional utvikling
Programmet skal gi kunnskap om regionale utviklings- og omstillingsprosesser.
Forskningstemaer omfatter:

 • Rammevilkår for næringsutvikling og konsekvenser for regional utvikling
 • Flytting, kommunikasjon, servicetilbud - funksjonelle regioner
 • Offentlig politikk for regional utvikling – konsekvenser
 • Sammenlikning, samordning, plan- og styringssystemer
 • Regional utvikling

Samferdselsdepartementet er ett av flere departementer som bidrar med finansiering av programmet.

Nærmere opplysninger om programmet Regional utvikling:
Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/regut

Kontaktpersoner:
Rådgiver Soili Aintila, tlf. 22 03 74 02 - san@forskningsradet.no
Konsulent Kari Strand, tlf. 22 03 73 78 - kst@forskningsradet.no


·Byutvikling- Drivkrefter og planleggingsforutsetetninger
Programmet har som mål å øke den forskningsbaserte kunnskapen om urbane områder, med særlig vekt på sammenhengene mellom næringsutvikling, infrastruktur, levekår og miljøforhold, samt de viktigste drivkreftene bak urbaniseringsprosessen i Norge. Samferdselsdepartementet er ett av flere departementer som bidrar med finansiering av programmet.
Prioriterte forskningsområder:

 • Byforståelse/byteori
 • Empirisk kunnskap om endringsprosesser
 • Utvikling av handlingsalternativer

Nærmere opplysninger om programmet Byutvikling - drivkrefter og planleggingsforutsetninger:
Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/by


·Strategiske instituttprogrammer
For 2000 har Samferdselsdepartementet gitt støtte til følgende strategiske institutt- programmer ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

 • Nettverkstilknyttede transportmodeller
 • Føreratferdsmodell som grunnlag for utvikling og evaluering av effektive trafikksikkerhetstiltak
 • Helhetlig styring og organisering av samferdselssektoren på regionalt nivå
 • Bruk av meta-analyser til kunnskapsoppsummering i transportforskning
 • Trafikk, miljø og helse (tverrinstitusjonelt program, der Norsk Institutt for Luft- forskning (NILU), SINTEF-Tele og data, Kilde Akustikk, Statens folkehelse og TØI samarbeider)


·EUs 5. rammeprogram - Nasjonal delfinansiering
Samferdselsdepartementet har også bidratt med nasjonal delfinansiering til følgende forskningsprosjekter under EUs 5. rammeprogram for forskning:

 • Methodology for establishing database on transport supply and demand in Europe (MESUDEMO), ved Agderforskning.
 • Enhanced safety coming from appropriate police enforcement (ESCAPE), ved Transportøkonomisk institutt.
 • Benchmarking European Sustainable Transport (BEST), ved (TØI)
 • Procedures for Recommending Optimal Sustainable Planning of European City Transport Systems (PROSPECTS), ved (TØI)
 • Managing and Assessing Regulatory Evaluative in local public Transport Operations in Europe (MARETOPE), ved (TØI)
 • New means to Promote Pedestrian Traffic in cities (PROMT), ved SINTEF

I tillegg bidrar Samferdselsdepartementet med nasjonal delfinansiering til prosjektet Energy Saving in Transport of Goods - Autopilot Project in Natural Resource Based industries, under EU-programmet SAVE, ved Vestlandsforskning.
Til toppen


TELEKOMMUNIKASJONSFORSKNING

Bevilgningen for 2000 på 41,0 millioner kroner er fordelt på følgende fire forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

PRIVATE- Tjenesteyting/infostruktur (TYIN):

11,4 millioner kroner

- FoU i IT-industrien og grafisk industri (PROGIT):

6,6 millioner kroner

- Grunnleggende teleforskning

11,0 millioner kroner

- Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (SKIKT):

7,0 millioner kroner

I tillegg har Samferdselsdepartementet bidratt med 5 millioner kroner i delfinansiering av Senter for fremragende forskning.


·Tjenesteyting og informasjonsstruktur (TYIN):
Programmet skal blant annet bidra til utvikling av nye tjenester basert på tele-, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og til etablering av en tilstrekkelig avansert infrastruktur for slike tjenester. Programmet har følgende satsingsområder:

 • Forretningsmessig tjenesteyting i samspill med profesjonelle brukere
 • Verdikjeder i distribusjon og varehandel
 • Nye tjenester, særlig med utspring i informasjonsstruktur
 • Utvikling av nye nettbaserte applikasjoner
 • Forskning om datanett og tilgjengeligheten av dem
 • Verktøy for dataforvaltning og datadistribusjon

Nærmere opplysninger om TYIN:
Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/tyin

Kontaktpersoner:
Konsulent Randi Aarekol Basmadjian, tlf. 22 03 70 48 -
rab@forskningsradet.no
Programkoordinator Helge Klitzing, tlf. 22 03 74 43 - hkl@forskningsradet.no


·FoU i IT-industrien og i grafisk industri (PROGIT):
Programmet skal fremme en leverandørindustri som kan realisere tele- og nettbaserte tjenester som styrker IT-industriens evne til å utvikle internasjonalt konkurransedyktige produkter. Programmet har følgende satsingsområder:

 • Kommunikasjonsteknologi
 • Mikroteknologi
 • Programvare, multimedia og språkteknologi

Nærmere opplysninger om PROGIT:
Norges forskningsråds nettside: http://www.forskningsradet.no/program/progit

Kontaktpersoner:
Konsulent Siri Hammer Strømmen, tlf. 22 03 75 05 - ss@forskningsradet.no
Programkoordinator Jan Marthinsen, tlf. 33 45 90 03 - jan@jemcon.no
Til toppen


·Grunnleggende teleforskning:
Programmet skal medvirke til teleforskning av høy internasjonal kvalitet og overføring av kompetanse fra grunnforskningsmiljøer til brukere i anvendt forskning, nærings- og samfunnsliv. Programmet har følgende satsingsområder:

 • Mobile systemer
 • Bredbåndsystemer
 • Overføringsnett og endesystemer
 • Telesystemer for grupper med spesielle behov

Nærmere opplysninger om programmet Grunnleggende teleforskning:
Norges forskningsråds nettside: http://www.extend.no/gtele

Kontaktpersoner:
Rådgiver Kjell Ove Kjølaas, tlf. 22 03 73 77 - kjell-ove.kjolaas@forskningsradet.no
Konsulent Bente Alvestad Johansen, tlf. 22 03 73 48 - baj@forskningsradet.no


·Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (SKIKT):
Programmet tar for seg samspillet mellom teknologi og menneske, med vekt på både teknologiens betydning for sosial og kulturell endring og sosiokulturelle forholds betydning for teknologiens utforming. Programmet har følgende tematiske satsingsområder:

 • Kunnskap
 • Verdier
 • Organisering
 • Demokrati

Nærmere opplysninger om programmet SKIKT:
Norges forskningsråds nettside: http://www.program.forskningsradet.no/skikt

Kontaktpersoner:
Rådgiver Halvdan Buflod, tlf. 22 03 75 02 - hab@forskningsradet.no
Konsulent Sidsel Wæhle, tlf. 22 03 74 16 - sw@forskningsradet.no


TILSKUDD TIL RASJONELL OG MILJØVENNLIG TRANSPORT

Bevilget for 2000: 23,9 millioner kroner
Bevilget for 2001: 15,0 millioner kroner

Bevilgningen for 2001 er fordelt med 20,7 millioner kroner i tilskudd til utviklingsprosjekter for rasjonell transport og 3,2 millioner kroner i tilskudd til forsøk med alternative drivstoff og annen ny miljøteknologi i transportsektoren.

Tilskudd til utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport har eksistert siden 1991. Denne typen tilskuddsordninger er ment å være av tidsbegrenset karakter. Tilskuddene bærer i stadig større grad preg av å være ordinære driftstilskudd, og nytten som forsøks- og utviklingsordninger er avtagende. Med bakgrunn i dette er det besluttet å avvikle tilskudd til utviklingsprosjekter for rasjonell og miljøvennlig transport. Tidligere har det imidlertid vært knyttet en tilsagnsfullmakt til utviklingsprosjekter for rasjonell og miljøvennlig transport. Dette vil gi virkninger i 2001 og i seinere år. Det er derfor bevilget 10 millioner kroner i 2001 til dette formålet. De 5 resterende millioner kronene er bevilget til tilskudd til forsøk med alternative drivstoff mv.
Til toppen


·Tilskudd til utviklingsprosjekter for rasjonell og miljøvennlig transport
Ordningen med tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport skal avvikles. Ordningen har vært benyttet til praktiske forsøk og for spredning av kunnskap for å gjøre kollektivtransporten mest mulig attraktiv for de ulike brukergruppene slik at andelen kollektivreiser økes i forhold til bruk av privatbil. Midlene har vært benyttet til konkrete tiltak i fylkeskommunene, blant annet til tiltak for tilrettelegging av kollektivtransport for funksjonshemmede. Det har vært forutsatt 50 prosent egenandel fra fylkeskommunene.

I 2000 ble det bevilget midler til Oslo (kollektivtilbud i Groruddalen), Sogn og Fjordane (fergekort for Atløy), Troms (buss-satsing i Tromsø) og Oppland (utbygging av kollektivknutepunkt).

Ettersom flertallet av prosjektene går over tre år, er det bevilget 10 millioner kroner i 2001 for å følge opp tilsagnsfullmakter, som er knyttet til prosjekter som ikke er avsluttet.


·Tilskudd til forsøk med alternative drivstoff og annen ny miljøteknologi
Tilskudd til forsøk med alternative drivstoff skal bidra til økt bruk av alternative drivstoff og til utvikling og bruk av ny teknologi som kan bidra til å redusere miljø- problemer forårsaket av transportsektoren. For 2000 var totalt 3,2 millioner kroner disponibelt for nye forsøksprosjekter med alternative drivstoff.

I 2000 er midlene fordelt til følgende nye prosjekter:

 • ELCIDIS - Varetransport med elektrisk bil, ved Lyse Energi
 • Sagittare Hybridbussprosjekt, ved Stavanger kommune
 • Batteritest laboratorium, ved Teknologisk institutt
 • Internettpresentasjon av alternative drivstoff, ved Teknologisk institutt
 • Demonstrasjon og utvikling av hydrogendrevne kjøretøy basert på brenselscelle-teknologi, ved SL/Norsk Hydro

Til toppen


UNDERLIGGENDE SAMFERDSELSETATER OG –VIRKSOMHETER

Etater og virksomheter som er underlagt Samferdselsdepartementet driver en betydelig forsknings- og utviklingsvirksomhet. Dette foregår ofte i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner.

LUFTFARTSVERKET
Luftfartsverket vil for 2001 gjennomføre FoU-prosjekter knyttet til blant annet utvikling av radiomarkør for varsling av luftfartshinder, utvikling av nytt utstyr for varsling av turbulens, forbedring av metoder for måling av friksjon på rullebaner og arbeid videre med etablering av et satelittbasert innflygningssystem til lufthavner (GPS). Videre vil det innen miljøområdet arbeides med FoU-prosjekter som blant annet gjelder flystøy, flyavisningsvæskens nedbrytbarhet og utslipp fra fly.

STATENS VEGVESEN
Statens vegvesens FoU-virksomhet vil i 2001 være rettet mot følgende hovedområder:

 • Trafikksikkerhet, blant annet møte-, -utforkjørings- og fotgjengerulykker, trafikant- atferd og trafikkovervåkning.
 • Miljø, blant annet oppfølging og etterundersøkelser for å kunne dokumentere effektene av tiltak.
 • Drift og vedlikehold, blant annet utnyttelsen av resirkulerbare materialer.
 • Kollektivtransport
 • Trafikktelematikk

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi inngår som en viktig del av de fleste av disse områdene.

JERNBANEVERKET
Jernbaneverket vil i 2001 rette sin FoU-virksomhet mot sikkerhet og teknisk utvikling av bedre transportmodeller. Dette skjer i samarbeid med norske FoU-miljøer og transportetater, og i nært internasjonalt samarbeid med UIC, den internasjonale jernbaneunionen. Jernbaneverket vil også selv forbedre og utvikle sitt analyseverktøy innenfor samfunnsøkonomisk analyse.

De statlige samferdselsvirksomhetene NSB BA, Posten Norge BA og Telenor AS er også engasjert i betydelig forsknings-, utviklings- og utredningsvirksomhet.
Til toppen

Nærmere opplysninger om forskning, utredning og utvikling i noen statlige samferdselsetater og -virksomheter:

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep,
Oslo
telefon: 22 07 35 00
telefaks: 22 07 37 58
nettadresse: http://www.vegvesen.no

Jernbaneverket
Hovedkontoret
0048 Oslo
telefon: 22 45 51 00
telefaks: 22 45 54 99
nettadresse: http://www.jernbaneverket.no

Post- og teletilsynet
Boks 447 Sentrum
0104 Oslo
telefon: 22 82 46 00
telefaks: 22 82 47 40
nettadresse: http://www.npt.no

NSB BA
0049 Oslo
telefon: 23 15 00 00
telefaks: 23 15 31 46
nettadresse: http://www.nsb.no

Telenor AS
Boks 6701 St. Olavs plass
0130 Oslo
telefon: 22 77 60 60
telefaks: 22 77 87 20
nettadresse: http://www.telenor.no/om/konsern

Luftfartsverket
Boks 8124 Dep
0032 Oslo
telefon: 22 94 20 00
telefaks: 22 94 23 90
nettadresse: http://www.luftfartsverket.no

Til toppen

NÆRMERE OPPLYSNINGER

Nedenfor følger oversikt over forskningsmiljøer som utfører forsknings-, utrednings- og utviklingsvirksomhet med økonomisk bistand fra Samferdselsdepartementet.

For nærmere opplysninger om forskningsvirksomhet, -programmer og -prosjekter, oversikt over materiale (rapporter, artikler osv.) - ta kontakt med:

Agderforskning
Gimlemoen 4604
Kristiansand S
telefon: 38 14 22 00
telefaks: 38 14 22 01
e-post: post@agderforskning.no
nettadresse: http://www.agderforskning.no

Avenir
Pilestredet 27
Postboks 6824 St. Olavs plass
0130 OSLO
telefon: 23 15 75 00
telefaks: 23 15 75 01
e-post: kontakt@mentor.no
nettadresse: http://www.avenir.no

ECON AS
Postboks 6823 St. Olavs plass
0130 Oslo
telefon: 22 98 98 00
telefaks: 22 11 00 80
e-post: firmapost@econ.no
nettadresse: http://www.econ.no

Hjellnes COWI A/S
Postboks 91 Manglerud
0612 Oslo
telefon: 22 57 48 00
telefaks: 22 19 05 38
e-post: hcas@hjelcowi.no
nettadresse: http://www.hjelcowi.no

Norges forskningsråd
Boks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo
telefon: 22 03 70 00
telefaks: 22 03 70 01
e-post: info@forskningsradet.no
nettadresse: http://www.forskningsradet.no

Møreforsking
Anevn. 4 6411
Molde
telefon: 71 21 40 00
telefaks: 71 21 42 99
e-post: adm-moreforsking@himolde.no
nettadresse: http://www.himolde.no

Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep
0033 Oslo
telefon: 22 86 45 00
telefaks: 22 86 49 73
e-post: ssb@ssb.no
nettadresse: http://www.ssb.no

Statskonsult
Postboks 8115 Dep
0032 Oslo
telefon: 22 45 10 00
telefaks: 22 46 94 70
e-post: firmapost@statskonsult.dep.no
nettadresse: http://www.statskonsult.no

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Breivikvn 40
5045 Bergen
telefon: 55 95 95 00
telefaks: 55 95 94 09
e-post: snf@snf.no
nettadresse: http://www.snf.no

Transportøkonomisk institutt
Postboks 6110 Etterstad
0602 Oslo
telefon: 22 57 38 00
telefaks: 22 57 02 90
e-post: toi@toi.no
nettadresse: http://www.toi.no

Vista Utredning AS
C.J. Hambros plass 5
0164 Oslo
telefon: 22 47 98 80
telefaks: 22 47 98 90

Til toppen

VEDLEGG