Forskning, utredning og utvikling i Samferdselsdepartementet og underliggende etater og virksomheter 2001 - 2002

Prosjektoversikt, mai 2002.(N-0526)

Forskning, utredning og utvikling i Samferdselsdepartementet og underliggende etater og virksomheter 2001-2002


Prosjektoversikt: Forskning, utredning og utvikling, 2001-2002

Forskning, utredning og utvikling i Samferdselsdepartementet og underliggende etater og virksomheter 2001-2002

BEDRE KUNNSKAPS- OG BESLUTNINGSGRUNNLAG

SAMFERDSELSDEPARTEMENTETS KJØP AV UTREDNINGSTJENESTER

SAMFERDSELSFORSKNING

Transportforskning

Tjenesteyting, handel og logistikk

LOGITRANS

Miljø og helse

Regional utvikling

Byutvikling- Drivkrefter og planleggingsforutsetninger

Strategiske instituttprogrammer ved TØI

Program for overordnet transportforskning

EUs 5. rammeprogram - nasjonal delfinansiering


Telekommunikasjonsforskning

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Tjenesteyting og informasjonsstruktur (TYIN)

FoU i IT-industrien og i grafisk industri (PROGIT)

Grunnleggende teleforskning

Grunnleggende IKT-forskning

SIMULA

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for informasjons- og ommunikasjonsteknologi (SKIKT)

Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport

Tilskudd til utviklingsprosjekter for rasjonell transport

Tilskudd til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi

FOU-VIRKSOMHET I UNDERLIGGENDE ETATER OG VIRKSOMHETER

Bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag

Samferdselsdepartementets arbeid og bruk av ressurser knyttet til forskning, utredning og utvikling har som mål å utvikle og forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for offentlig og privat samferdselsvirksomhet.

Over departementets budsjett for 2001 ble det bevilget til sammen 97 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling.

For 2002 er det bevilget drøyt 113 millioner kroner, en økning på 16 millioner kroner sammenliknet med 2001. Økningen er knyttet til blant annet økt satsing på IKT-rettet forskning, forskning om risiko og sikkerhet i transportsektoren, forsøk med ny organiseringen av transportforvaltningen i byene, bedre løsninger for funksjonshemmedes tilgjengelighet til kollektivtransport og kartlegging av markedet for bredbåndstjenester.

Bevilgningen for 2002 er fordelt slik:

 • 21,6 millioner kroner til generell forsknings- og utredningsvirksomhet for SD. Viktige temaer er trafikksikkerhet, miljø, kollektivtransport og transportplanlegging.
 • 84 millioner kroner til ”samferdselsforskning”, i hovedsak støtte til ulike forskningsprogrammer i regi av Norges forskningsråd. Beløpet er fordelt med 30,4 millioner kroner til transportforskning og 53,6 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning.
 • 7,5 millioner kroner som tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport. Bevilgningen for 2002 er fordelt med 5 millioner kroner i tilskudd til utviklingsprosjekter for rasjonell og miljøvennlig transport og 2,5 millioner kroner i tilskudd til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi.

Utenom den særskilte bevilgningen til forskning, utredning og utvikling, ble det for 2001 satt av 5,5 millioner kroner innkjøp av konsulent- og utredningstjenester over Samferdselsdepartementets administrasjonsbudsjett. Formålet med denne bevilgningen er å få fram faktagrunnlag og ekspertkunnskap i forbindelse med departementets arbeid med større saker som for eksempel endring av organisasjonsform for samferdselsetatene og arbeid med transportplanlegging.

I tillegg til aktiviteter over Samferdselsdepartementets budsjett skjer det en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats i regi av underliggende statlige samferdselsetater og -virksomheter.

Jernbaneverkets nettsted: www.jernbaneverket.no
Luftfartsverkets nettsted: www.luftfartsverket.no
Nettstedet til Statens vegvesen: www.vegvesen.noSamferdselsdepartementets kjøp av utredningstjenester

Bevilget i 2001: 9,2 millioner kroner
Bevilget i 2002: 21,6 millioner kroner

Midlene skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og legge til rette for mer effektiv bruk av ressursene i samferdselssektoren.

Utredningsmidlene nyttes i hovedsak til prosjekter som gjelder miljø og trafikksikkerhet, analyser og metodeutvikling i forbindelse med transportplanlegging og virkemidler for å fremme kollektivtransporten. I tillegg nyttes midlene til utredninger av mer spesifikke forhold knyttet til de enkelte delene av transport- og kommunikasjonssystemet.

Oversikten under består både av utredningsprosjekter som er ferdige og som er under arbeid.

Miljøseksjonen i Veg- og miljøavdelingen har ansvaret for å koordinere departementets FoU-virksomhet.

I 2001 bevilget Samferdselsdepartementet midler til følgende prosjekter:

 • Framføringsveger for telenett (egen regi)
 • Oppfølging av handlingsplan for bredbånd (ECON/Teleplan)
 • Tvisteløsninger for domenenavn (Universitetet i Oslo)
 • Rammebetingelser for tømmertransport på jernbane i Norge (Østlandsforskning og CIVITAS)
 • Nasjonale retningslinjer for elektronisk billettering (Ementor)
 • Statistikkdatabase for kollektivtrafikk på Internett (Ementor)
 • Endring av lufthavnstrukturen (TØI)
 • Transport for funksjonshemmede (Nordlandsforskning)
 • Bilgenerasjonsmodell (TØI)
 • Nasjonal transportplan 2002-2011, evaluering av politisk behandling (TØI)
 • Evaluering av de statlige transportetatenes handlingsprogram 2002-2011 (TØI)
 • Videreutvikling av nasjonal transportmodell (TØI)
 • Utvikling av modell for godstransportprognoser (TØI)
 • Reisevaneundersøkelse (TØI)
 • Samferdselsstatistikk (TØI)
 • Sammenlikning av planprosesser i Sverige og Norge (TØI)
 • Robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner (TØI)
 • IKT-samarbeid i transportnæringen (Transportbedriftenes landsforening)
 • Infrastruktur og regional næringsutvikling(Barlindhaug)
 • Rusmidler og vegtrafikk (TØI)
 • Virkninger av automatisk trafikk-kontroll (TØI)
 • Sanksjoners og overvåkingsnivåets effekt på fartsvalg (SINTEF)
 • Trafikksikkerhetshåndboka på Internett, oppdatering (TØI)
 • Statens vegvesen, ny organisering (Statskonsult)
 • Næringslivets nytte av infrastrukturprosjekter (ECON)
 • Revisjon av Miljøhåndboka på Internett (TØI)

Økningen i utredningsmidlene for 2002 skyldes blant annet at det er satt av 11,4 millioner kroner til følgende tre særskilte utredningstemaer:

 • 5 millioner kroner til omfattende forsøksvirksomhet med offentlig forvaltning av transport i de store byene. Midlene skal gå til ulike prosjekter som kan bedre planlegging og samordning av transportsystemet.
 • 4 millioner kroner gjelder utredning for å få fram kunnskap om mulige operative og tekniske løsninger som kan bidra til at funksjonshemmede får bedre tilgjengelighet til busstransport. Formålet er at slik kunnskap skal danne grunnlag for avtaler om offentlig kjøp av transporttjenester.
 • 2,4 millioner kroner til en bredbåndsutredning. Utredningen vil være en kartlegging av markedet for bredbånd. Det skal vurderes om det er behov for særskilte tiltak på områder eller overfor grupper som dette markedet ikke kan betjene til rimelige priser og innen rimelig tid.

Til toppen


Samferdselsforskning

Bevilget i 2001: 72,8 millioner kroner
Bevilget i 2002: 84 millioner kroner

Hoveddelen av bevilgningen blir brukt til å støtte ulike forskningsprogrammer knyttet til transport og telekommunikasjon i regi av Norges forskningsråd.

Bevilgningen økte med om lag 11 millioner kroner fra 2001 til 2002. Dette skyldes i hovedsak økt satsing på IKT-forskning og forskning som gjelder risiko og sikkerhet i transportsektoren. Bevilgningen i 2002 er fordelt med 30,4 millioner kroner til transportforskning og 53,6 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning.

Transportforskning

I 2001 ble det bevilget 23,6 millioner kroner til transportforskning. Størstedelen av bevilgningen gikk til fire forskningsprogrammer i regi av Norges forskningsråd. I tillegg ble det i regi av Samferdselsdepartementet brukt midler til en langsiktig satsing på å styrke kunnskapsgrunnlaget for kommende revisjoner av Nasjonal transportplan. Det ble også bevilget midler til basisfinansiering av Transportøkonomisk institutt (TØI) og til nasjonal delfinansiering av forskningsprosjekter under EUs 5. rammeprogram for forskning.

I 2001 støttet Samferdselsdepartementet følgende forskningsprogrammer under Norges forskningsråd:

LOGITRANS

11,5 millioner kroner

Miljø og helse

0,3 millioner kroner

Regional utvikling

0,5 millioner kroner

Byutvikling – drivkrefter og planforutsetninger

1 million kroner

Tjenesteyting, handel og logistikk

Som følge av omorganisering av programmer for næringsrettet forskning i Norges forskningsråd fra årsskiftet 2001/2002, vil forskningsprogrammene ”LOGITRANS”, ”TYIN” og ”PROGIT” bli innarbeidet i de nye programmene ”Puls” og ”IKT”. "Puls" vil få midler både fra transport- og telekommunikasjonsmidlene i Samferdselsdepartementets forskningsbudsjett.

”Puls” har som overordnet mål å øke verdiskapingen innen tjenesteyting, handel og logistikk i Norge.

Programmet ønsker å fremme:

 • FoU-basert nyskaping - økt mangfold for norsk tjenestevirksomhet
 • Innovasjonsprosesser i nettverk av samarbeidende aktører - øke verdiskapingen ved etablering av konkurransekraftige samarbeidsrelasjoner
 • Bedre og mer effektive logistikk- og transporttjenester
 • Kompetanseutvikling - bygge og utvikle kunnskapskapitalen i organisasjoner og nettverk gjennom å øke kvalitet og internasjonal vinkling i norske FoU-miljøer
 • Internasjonalisering - styrke og forbedre det norske næringslivets internasjonale orientering

Nærmere opplysninger om programmet ” Puls”, se Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/puls/

Kontaktpersoner:
Konsulent Randi Aarekol Basmadjian, tlf. 22 03 70 48 - rab@forskningsradet.no
Programkoordinator Helge Klitzing, tlf. 22 03 74 42 - hkl@forskningsradet.noLOGITRANS

Programmet hadde som overordnet mål å bidra til å styrke næringslivets konkurranseevne og verdiskaping gjennom effektive og miljøvennlige transport- og logistikkløsninger. Programmet ble avsluttet i 2001, men forskningstemaene videreføres i et nytt og utvidet forskningsprogram med navnet ” Puls”. Se egen omtale av programmet ovenfor.

LOGITRANS har hatt følgende satsingsområder:

 • Miljøvennlige og effektive logistikk- og transportløsninger
 • IT-baserte løsninger for trafikanter og reisende - Citizens’ Network
 • Kombinerte transporter og knutepunkter/terminaler
 • Infrastruktur og rammebetingelser
 • Kompetanseutvikling/kunnskapsspredning

Nærmere opplysninger om LOGITRANS, se Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/logitrans

Kontaktpersoner:
Seksjonsleder Paul F. Sørensen, tlf. 22 03 73 01 - pfs@forskningsradet.no
Konsulent Randi Aarekol Basmadjian, tlf. 22 03 70 48 - rab@forskningsradet.no

Til toppen

Miljø og helse

Programmets hovedmål er å påvise uheldige helsemessige virkninger av miljøforurensninger og bidra til risikovurderinger av tilfeller og områder som er utsatt for miljøforurensning. Programmet skal bidra til å gi forvaltningen grunnlag for beslutninger om forebyggende tiltak.

Programmet tar blant annet for seg:

 • Helseeffekter av luftforurensning, blant annet fra trafikk
 • Allergifremmende faktorer i miljøet
 • Støy som helseproblem

Foruten Samferdselsdepartementet, bidrar blant annet følgende departementer til finansiering av programmet: Miljøverndepartementet, Sosialdepartementet, Helsedepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet og Landbruksdepartementet.

Nærmere opplysninger om programmet Miljø og helse, se Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/miljohelse

Kontaktpersoner:
Rådgiver Hans Hellebostad, tlf. 22 03 71 72 - hh@forskningsradet.no
Konsulent Zuhal Buyuksu, tlf. 22 03 72 61 - zb@forskningsradet.no


Regional utvikling

Programmet skal gi kunnskap om regionale utviklings- og omstillingsprosesser.

Forskningstemaene omfatter:

 • Rammevilkår for næringsutvikling og konsekvenser for regional utvikling
 • Flytting, kommunikasjon, servicetilbud - funksjonelle regioner
 • Offentlig politikk for regional utvikling - konsekvenser
 • Sammenlikning, samordning, plan- og styringssystemer
 • Regional utvikling

Samferdselsdepartementet er ett av flere departementer som bidrar til finansiering av programmet.

Nærmere opplysninger om programmet Regional utvikling, se Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/regut

Kontaktpersoner:
Rådgiver Soili Aintila, tlf. 22 03 74 02 - san@forskningsradet.no
Konsulent Kari Strand, tlf. 22 03 73 78 - kst@forskningsradet.no


Byutvikling - Drivkrefter og planleggingsforutsetninger

Programmet har som mål å øke den forskningsbaserte kunnskapen om urbane områder, med særlig vekt på sammenhengene mellom næringsutvikling, infrastruktur, levekår og miljøforhold, samt de viktigste drivkreftene bak urbaniseringsprosessen i Norge. Samferdselsdepartementet er ett av flere departementer som bidrar til finansiering av programmet.

Prioriterte forskningsområder:

 • Byforståelse/byteori
 • Empirisk kunnskap om endringsprosesser
 • Utvikling av handlingsalternativer

Nærmere opplysninger om programmet Byutvikling - Drivkrefter og planleggingsforutsetninger, se Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/by

Kontaktpersoner:
Rådgiver Soili Aintila, tlf. 22 03 74 02 - san@forskningsradet.no

Strategiske instituttprogrammer ved TØI

I 2001 ga Samferdselsdepartementet støtte til følgende strategiske instituttprogrammer ved Transportøkonomisk institutt (TØI):

 • Føreratferdsmodell som grunnlag for utvikling og evaluering av effektive trafikksikkerhetstiltak
 • Helhetlig styring og organisering av samferdselssektoren på regionalt nivå
 • Bruk av metaanalyser til kunnskapsoppsummering i transportforskning
 • Trafikk, miljø og helse (tverrinstitusjonelt program, der Norsk institutt for Luftforskning (NILU), SINTEF-Tele og data, Kilde Akustikk, Statens folkehelse og TØI samarbeider)

Nærmere opplysninger om strategiske instituttprogram, se TØIs nettside: www.toi.no


Program for overordnet transportforskning

Som ledd i Samferdselsdepartementets forberedelser i forbindelse med kommende revisjon av Nasjonal transportplan 2002-2011 er det satt i gang en langsiktig satsing som skal bedre kunnskapsgrunnlaget. Prosjektene er i regi av Samferdselsdepartementet, med en referansegruppe med representanter fra forskningsmiljøene, de statlige transportetatene og Norges forskningsråd. Prosjektene har følgende overskrifter:

 • Transportscenarier
 • Behandling av risiko i analyser av samferdselsprosjekter
 • Transport og konkurranseevne
 • Mobilitet, kommunikasjon og IKT-substitusjon
 • Integrering og kalibrering av regional og internasjonal godstransport (REGO)
 • ”Mobility management” i norske byområder
 • Godstransportens konkurransesituasjon/verdiskapning
 • Prosjektvalg på strategisk nivå
 • Prioritering av prosjektporteføljer

Nærmere opplysninger om program for overordnet transportforskning: Kontakt Planseksjonen i Samferdselsdepartementet.

EUs 5. rammeprogram - nasjonal delfinansiering

Samferdselsdepartementet har bidratt med nasjonal delfinansiering til følgende forskningsprosjekter under EUs 5. rammeprogram for forskning:

Informasjon om alle prosjekter, se EU-kommisjonens nettside: europa.eu.int/comm/transport/extra/home.html

Til toppen

Telekommunikasjonsforskning

Bevilgningen i 2001 var på 49,2 millioner kroner og ble brukt til å støtte følgende programmer under Norges forskningsråd:

Tjenesteyting og informasjonsstruktur, IT-industri og grafisk industri (TYIN og PROGIT)

20,1 millioner kroner

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT)

8 millioner kroner

Grunnleggende teleforskning

11 millioner kroner

Grunnleggende IKT-forskning

4 millioner kroner

Centre of exellence Fornebu

5 millioner kroner

TITAN

0,75 millioner kroner

Fjernarbeid og funksjonshemmede

0,35 millioner kroner

I likhet med LOGITRANS ble programmene TYIN og PROGIT avsluttet i 2001. Forskningstemaene er tatt inn i programmene ” "Puls" og ”Informasjons- og kommunikasjonsteknologi” (IKT).

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Programmet legger vekt på å engasjere seg i FoU-prosjekter som kan bidra til teknologi- og kompetanseutvikling med betydning for store deler av IKT-sektoren

Programmet har følgende mål:

 • Økt vekstkraft i norsk IKT-næring
 • Styrking av miljøer som fremmer innovative anvendelser og effektiv bruk av IKT i nærings- og samfunnslivet
 • IKT-basert næringsutvikling og nyskaping gjennom å stimulere til dristige FoU-satsinger i samarbeid mellom ledende teknologimiljøer og innovasjonslystne brukermiljøer

Nærmere opplysninger om IKT, se Norges forskningsråds nettside:
http://program.forskningsradet.no/ikt/

Kontaktpersoner:
Konsulent Anita Wickell, tlf. 22 03 75 05 - aw@forskningsradet.no
Programkoordinator Tron Espeli, tlf. 22 03 73 13 - te@forskningsradet.no

Nærmere omtale av de øvrige programmene:

Tjenesteyting og informasjonsstruktur (TYIN)

Programmet hadde som mål å bidra til utvikling av nye tjenester basert på tele-, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og til etablering av en tilstrekkelig avansert infrastruktur for slike tjenester.

Programmet ble avsluttet i 2001, og hadde følgende satsingsområder:

 • Forretningsmessig tjenesteyting i samspill med profesjonelle brukere
 • Verdikjeder i distribusjon og varehandel
 • Nye tjenester, særlig med utspring i informasjonsstruktur
 • Utvikling av nye nettbaserte applikasjoner
 • Forskning om datanett og datanetts tilgjengelighet
 • Verktøy for dataforvaltning og datadistribusjon

Nærmere opplysninger om TYIN, se Norges forskningsråds nettside:
http://program.forskningsradet.no/tyin

Kontaktpersoner:
Konsulent Randi Aarekol Basmadjian, tlf. 22 03 70 48 - rab@forskningsradet.no
Programkoordinator Helge Klitzing, tlf. 22 03 74 42 - hkl@forskningsradet.no

FoU i IT-industrien og i grafisk industri (PROGIT)

Programmet hadde som mål å fremme en leverandørindustri som kan realisere tele- og nettbaserte tjenester som styrker IT-industriens evne til å utvikle internasjonalt konkurransedyktige produkter. Programmet ble avsluttet i 2001, og hadde følgende satsingsområder:

 • Kommunikasjonsteknologi
 • Mikroteknologi
 • Programvare, multimedia og språkteknologi

Nærmere opplysninger om PROGIT, se Norges forskningsråds nettside: http://www.forskningsradet.no/program/progit

Kontaktpersoner:
Konsulent Anita Wickell, tlf. 22 03 75 05 - aw@forskningsradet.no
Programkoordinator Jan Marthinsen, tlf. 33 45 90 03 - jan@encom.no

Til toppen

Grunnleggende teleforskning

Programmet hadde som formål å medvirke til teleforskning av høy internasjonal kvalitet og overføring av kompetanse fra grunnforskningsmiljøer til brukere i anvendt forskning, nærings- og samfunnsliv. Da programmet ble avsluttet i 2001, ble forskningsaktivitetene videreført i programmet ”Grunnleggende IKT-forskning”.

Programmet hadde følgende satsingsområder:

 • Mobile systemer
 • Bredbåndsystemer
 • Overføringsnett og endesystemer
 • Telesystemer for grupper med spesielle behov

Nærmere opplysninger om programmet Grunnleggende teleforskning: www.extend.no/gtele

Kontaktpersoner:
Rådgiver Kjell Ove Kjølaas, tlf. 22 03 73 77 - kjell-ove.kjolaas@forskningsradet.no
Konsulent Bente Alvestad Johansen, tlf. 22 03 73 48 - baj@forskningsradet.no

Grunnleggende IKT-forskning

Hovedmålet for programmet er å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor områdene kommunikasjonsteknologi, distribuerte systemer og store programsystemer. Hovedmålet skal oppnås ved å:

 • Bygge opp grunnleggende kompetanse for framtidig nærings- og samfunnsutvikling
 • Bidra til at norske forskningsmiljø har et faglig nivå som kan sammenlignes med de aller beste internasjonalt
 • Overføre kompetanse fra grunnforskningsmiljø til brukere i anvendt forskning, nærings- og samfunnsliv

Nærmere opplysninger om Grunnleggende IKT-forskning, se Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/ikt-2010/

Kontaktpersoner:
Konsulent Bente Alvestad Johansen, tlf. 22 03 73 48 – baj@forskningsradet.no
Rådgiver Kjell-Ove Kjølaas, tlf. 22 03 73 77 – e-post - kjell.o.kjolaas@sintef.no

SIMULA

"Simula Research Laboratory” (Simula-senteret) startet i januar 2001. Bakgrunnen for senteret er at Stortinget høsten 1999 bestemte at det skulle etableres et forskningssenter innenfor et større IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Simula driver grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen IKT, og bidrar gjennom dette til innovasjon og nyskaping i næringslivet.

Utvalgte forskningsområder er:

 • Programvare for simulering og visualisering (Scientific computing)
 • Metoder og teknikker for forbedring av prosesser for utvikling av program og informasjonssystemer (software engineering)
 • Kommunikasjonsteknologi (distribuerte systemer, mellomvare, nettverk, nettverksarkitektur).

Simula-senteret har som mål å være et attraktivt og synlig forskningsmiljø på den internasjonale forskningsarenaen.

Mer informasjon finnes på: www.simula.no

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (SKIKT)

Programmet tar for seg samspillet mellom teknologi og menneske, med vekt på både teknologiens betydning for sosial og kulturell endring og sosiokulturelle forholds betydning for teknologiens utforming.

Programmet har følgende tematiske satsingsområder:

 • Kunnskap
 • Verdier
 • Organisering
 • Demokrati

Nærmere opplysninger om programmet SKIKT, se Norges forskningsråds nettside: http://program.forskningsradet.no/skikt

Kontaktpersoner:
Rådgiver Halvdan Buflod, tlf. 22 03 75 02 - hab@forskningsradet.no
Konsulent Kari Strand, tlf. 22 03 73 78 - kst@forskningsradet.no

Til toppen

TILSKUDD TIL RASJONELL OG MILJØVENNLIG TRANSPORT

Bevilget i 2001: 15,0 millioner kroner
Bevilget i 2002: 7,5 millioner kroner

Bevilgningen i 2002 er fordelt med 5 millioner kroner i tilskudd til utviklingsprosjekter for rasjonell transport og 2,5 millioner kroner i tilskudd til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi i transportsektoren.

Tilskudd til utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport har eksistert siden 1991. Ordningen med tilskudd til utviklingsprosjekter for kollektivtransport er besluttet avviklet fordi tilskuddene i stadig større grad har båret preg av å være ordinære driftstilskudd. 5 millioner er bevilget for 2002 for å følge opp forpliktelsene overfor igangsatte prosjekter.

Tilskudd til forsøk med alternative drivstoff mv. er besluttet trappet ned. Kunnskapen på dette feltet er etter hvert blitt god. Vi er nå over i en fase hvor det på et forretningsmessig grunnlag tas i bruk alternative drivstoff og mer miljøvennlig teknologi. Myndighetenes oppgave bør primært være å legge til rette gjennom miljøtilpassede rammebetingelser.

Tilskudd til utviklingsprosjekter for rasjonell transport

Tilskuddsordningen har vært benyttet til praktiske forsøk og for spredning av kunnskap. Dette for å gjøre kollektivtransporten mest mulig attraktiv for ulike brukergrupper slik at den kan styrke sin andel av det samlede markedet transport for personreiser. Midlene har vært benyttet til konkrete utviklingsprosjekter i fylkeskommunene, herunder tiltak for tilrettelegging av kollektivtransport for funksjonshemmede. Fra 1996 har midlene i hovedsak blitt tildelt større tiltakspakker for å se på effekter av tiltak i sammenheng. Det har vært forutsatt lokal egenandel på 50 prosent. I 2001 ble det bevilget midler til Østfold, (tiltakspakke nedre Glomma), Sogn og Fjordane (ferjetilbud Atløy), Hedmark (samordnet miljø- areal- og transportplan Hamar), Hordaland (servicelinje Landås) og til Norges Handikapforbund.

Siden 2001 er det ikke igangsatt nye prosjekter. Allerede påbegynte tiltak innenfor tilskuddsordningen gjennomføres som forutsatt i henhold til de avtaler som er inngått. For 2002 er bevilget 5 millioner kroner til dette formålet.

Tilskudd til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi

Tilskudd innenfor denne ordningen skal bidra til økt bruk av alternative drivstoff og til utvikling og bruk av ny teknologi som kan bidra til å redusere miljøbelastningene fra transport. For 2001 var totalt 6,1 millioner kroner disponibelt for forsøksprosjekter inkludert overføring av ubrukte midler fra 2000.

I 2001 ble midlene fordelt til følgende prosjekter:

Fredrikstaddistriktets rutebiler/FREVAR

Biogass i busser

Stor-Oslo lokaltrafikk

Brenselcellebuss

Lyse Energi

ELCIDIS

Teknologisk Institutt

Internettpresentasjon

MARINETEK

Brenselcelle i ferjer

Teknologisk Institutt

LPG-utredning

Teknologisk Institutt

Naturgassteknologi

0-utslipp i transportsektoren

Bellona

FoU-virksomhet i underliggende etater og –virksomheter

Etater og virksomheter som er underlagt Samferdselsdepartementet driver en betydelig forsknings- og utredningsvirksomhet. Dette foregår ofte i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner.

For eksempel har erfaringene fra arbeidet med Nasjonal transportplan ledet til et omfattende samarbeid mellom de statlige transportetatene og samferdselsdepartementet for å utvikle bedre nasjonale og regionale transportmodeller, og metoder og verktøy for virkningsberegninger.

Jernbaneverkets FoU-virksomhet er rettet mot sikkerhet og miljø samt planlegging og analyse. Flere av prosjektene i 2002 er rettet mot å redusere støy og vibrasjon fra jernbanen.

FoU-virksomheten i Luftfartsverket vil i 2002 i hovedsak ta for seg prosjekter som gjelder sikkerhet og miljø. De sikkerhetsrelaterte prosjektene omhandler problemer knyttet til vinterdrift og friksjon samt værvarsling. Miljøprosjektene dreier seg om støy og måling av støy, i tillegg til prosjekter om utslipp fra fly og flyplasser.

Statens vegvesens FoU-virksomhet vil være rettet mot trafikksikkerhet, transportforhold i byer og miljø. IKT inngår som viktig del av de fleste av prosjektområdene nedenfor:

 • Trafikksikkerhet: Vegtekniske forhold og menneskelige faktorer
 • Miljø: Blant annet gjenbruk av materialer, etterundersøkelser av avbøtende tiltak, vegetasjon og beregningsmetoder for luftforurensning og støy
 • Transportforhold i byer: Trafikkavvikling, hensyn til sikkerhet, effektivitet og miljø
 • Trafikktelematikk

Se også disse etatenes hjemmesider:

www.jernbaneverket.no
www.luftfartsverket.no
www.vegvesen.no

Til toppen

Nærmere opplysninger om forskning, utredning og utvikling i noen statlige samferdselsetater og - virksomheter:

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep,
Oslo
telefon: 22 07 35 00
telefaks: 22 07 37 58
nettadresse: http://www.vegvesen.no

Jernbaneverket
Hovedkontoret
0048 Oslo
telefon: 22 45 51 00
telefaks: 22 45 54 99
nettadresse: http://www.jernbaneverket.no

Post- og teletilsynet
Boks 447 Sentrum
0104 Oslo
telefon: 22 82 46 00
telefaks: 22 82 47 40
nettadresse: http://www.npt.no

NSB BA
0049 Oslo
telefon: 23 15 00 00
telefaks: 23 15 31 46
nettadresse: http://www.nsb.no

Telenor AS
Boks 6701 St. Olavs plass
0130 Oslo
telefon: 22 77 60 60
telefaks: 22 77 87 20
nettadresse: http://www.telenor.no/om/konsern

Luftfartsverket
Boks 8124 Dep
0032 Oslo
telefon: 22 94 20 00
telefaks: 22 94 23 90
nettadresse: http://www.luftfartsverket.no

Til toppen

NÆRMERE OPPLYSNINGER

Nedenfor følger oversikt over forskningsmiljøer som utfører forsknings-, utrednings- og utviklingsvirksomhet med økonomisk bistand fra Samferdselsdepartementet.

For nærmere opplysninger om forskningsvirksomhet, -programmer og -prosjekter, oversikt over materiale (rapporter, artikler osv.) - ta kontakt med:

Agderforskning
Gimlemoen 4604
Kristiansand S
telefon: 38 14 22 00
telefaks: 38 14 22 01
e-post: post@agderforskning.no
nettadresse: http://www.agderforskning.no

Avenir
Pilestredet 27
Postboks 6824 St. Olavs plass
0130 OSLO
telefon: 23 15 75 00
telefaks: 23 15 75 01
e-post: kontakt@mentor.no
nettadresse: http://www.avenir.no

ECON AS
Postboks 6823 St. Olavs plass
0130 Oslo
telefon: 22 98 98 00
telefaks: 22 11 00 80
e-post: firmapost@econ.no
nettadresse: http://www.econ.no

Hjellnes COWI A/S
Postboks 91 Manglerud
0612 Oslo
telefon: 22 57 48 00
telefaks: 22 19 05 38
e-post: hcas@hjelcowi.no
nettadresse: http://www.hjelcowi.no

Norges forskningsråd
Boks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo
telefon: 22 03 70 00
telefaks: 22 03 70 01
e-post: info@forskningsradet.no
nettadresse: http://www.forskningsradet.no

Møreforsking
Anevn. 4 6411
Molde
telefon: 71 21 40 00
telefaks: 71 21 42 99
e-post: adm-moreforsking@himolde.no
nettadresse: http://www.himolde.no

Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep
0033 Oslo
telefon: 22 86 45 00
telefaks: 22 86 49 73
e-post: ssb@ssb.no
nettadresse: http://www.ssb.no

Statskonsult
Postboks 8115 Dep
0032 Oslo
telefon: 22 45 10 00
telefaks: 22 46 94 70
e-post: firmapost@statskonsult.dep.no
nettadresse: http://www.statskonsult.no

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Breivikvn 40
5045 Bergen
telefon: 55 95 95 00
telefaks: 55 95 94 09
e-post: snf@snf.no
nettadresse: http://www.snf.no

Transportøkonomisk institutt
Postboks 6110 Etterstad
0602 Oslo
telefon: 22 57 38 00
telefaks: 22 57 02 90
e-post: toi@toi.no
nettadresse: http://www.toi.no

Vista Utredning AS
C.J. Hambros plass 5
0164 Oslo
telefon: 22 47 98 80
telefaks: 22 47 98 90


Offentlige institusjoner kan bestille papirutgave av publikasjonen fra:

Statens forvaltningstjeneste
E-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no
Telefaks: 22 24 27 86

Publikasjonsnummer N-0529 må oppgis ved bestilling.

Til toppen

VEDLEGG