Forskrift om endring i forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning og forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2010 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 6-1, 6-6 og 7-10.

I

I forskrift 17.desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning gjøres følgende endringer:

§ 3-1 første ledd nr. 15 skal lyde:
15.  andeler i verdipapirfond tillatt markedsført i Norge, jf. lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-12 og § 6-13, unntatt verdipapirfond omfattet av nr. 14 og spesialfond som omhandlet i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 1-2 første ledd nr. 2.

II

I forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning gjøres følgende endringer:

§ 3-1 første ledd nr. 16 skal lyde:
16. andeler i verdipapirfond tillatt markedsført i Norge, jf. lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-12 og § 6-13, unntatt verdipapirfond omfattet av nr. 15 og spesialfond som omhandlet i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 1-2 første ledd nr. 2.

III

Endringene trer i kraft 1. juli 2010.

 


 

Til toppen