Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om overgangsregler mv. til lov 25. juni 2010 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2010 med hjemmel i lov 25. juni 2010 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IX tredje punktum, jf. kgl.res. 25. juni 2010.

I

§ 1.

Foretak som er registrert i foretaksregisteret ved lovens ikrafttredelse skal gi melding med opplysninger om hvorvidt foretaket utelukkende driver virksomhet i Norge etter lovvedtakets del II § 3-8 første ledd nytt nr. 8 i foretaksregisterloven innen 1. januar 2011, jf. foretaksregisterloven § 4-1.

§ 2.

Plikten til å utarbeide erklæring om fastsettelse av lønn mv. og generalforsamlingens plikt til å behandle denne etter lovvedtakets del III § 2b-28, gjelder for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.

§ 3.

Generalforsamlingens plikt til å behandle redegjørelsen for foretaksstyring etter lovvedtakets del V § 5-6 nytt fjerde ledd i allmennaksjeloven gjelder for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.

I allmennaksjeselskaper hvor daglig leder ved lovens ikrafttredelse er medlem av styret, gjelder forbudet etter lovvedtakets del V § 6-1 tredje ledd for det enkelte allmennaksjeselskap etter at det neste gang er avholdt ordinær generalforsamling, jf. allmennaksjeloven § 5-6, men slik at kravet uansett skal være oppfylt innen 30. juni 2011.

§ 4.

Endringene i regnskapsloven §§ 3-3 a, 3-3 b, 5-9 a, 7-1, 7-11 a, 7-26, 7-30 b, 7-31 og 7-31 b etter lovvedtakets del VI, gjelder årsberetninger og årsregnskap for regnskapsår påbegynt  1. august 2010 eller senere.

§ 5.

Endringene i revisorloven § 5-6 etter lovvedtakets del VII, gjelder revisjonsberetninger for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.

§ 6.

Endringene i verdipapirhandelloven §§ 5-5, 5-7 og 5-8 a etter lovvedtakets del VIII, gjelder årsberetninger og årsregnskap for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.

II

Forskriften trer i kraft straks.


 

Til toppen