Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om regler til utfylling og gjennomføring av lov 25. juni 2010 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

Fastsatt 1. juli 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap §§ 3-9 og 7-30 b og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel §§ 5-7 og 15-1.

I

I forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring av regnskapsloven gjøres følgende endringer:

Ny overskrift skal lyde:

Utfyllende bestemmelser til regnskapsloven § 7-30 b

Ny § 7-30 b skal lyde:

§ 7-30b-1. Definisjon av nærstående parter

En part er en nærstående part til et foretak dersom parten:

     a. direkte eller indirekte:
            i. kontrollerer, blir kontrollert av eller er under samme
               kontroll som foretaket (dette inkluderer morselskap,
               datterselskap og søsterselskap),
           ii. har en interesse i foretaket som gir det betydelig innflytelse
               over foretaket, eller
          iii. har felles kontroll over foretaket,
     b. er et tilknyttet foretak,
     c. er en felleskontrollert virksomhet der foretaket er deltaker;
     d. er styremedlem eller ledende ansatt i foretaket eller dets
         morselskap,
     e. er et nært medlem av familien til person som nevnt i
         bokstav a) eller bokstav d),
     f. er et foretak som, direkte eller indirekte, er under kontroll,
        felles kontroll eller betydelig innflytelse av en person som nevnt
        i bokstav d) eller bokstav e), eller som slik person har betydelige
        eierinteresser i, eller
     g. er en pensjonskasse eller lignende for de ansatte i foretaket eller
         i foretak som er en nærstående part til foretaket.

Nært medlem av en persons familie er familiemedlemmer som kan forventes å påvirke eller blir påvirket av denne personen i deres forretninger med foretaket. Slike familiemedlemmer kan omfatte:

     a. personens partner og barn,
     b. barn av personens partner, og
     c.  personer som forsørges av personen eller vedkommendes 
         partner.

Ved vurdering av et mulig forhold mellom nærstående parter skal oppmerksomheten rettes mot det reelle innholdet i forholdet og ikke bare mot forholdets juridiske form.

II

I forskrift 21. januar 2008 nr.57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder gjøres følgende endringer:

§ 4-17 oppheves.

III

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 5-7 nytt annet og tredje ledd skal lyde:

(2) Utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat skal anses for å oppfylle kravene nevnt i verdipapirloven § 5-8 a dersom utstederen i henhold til tredjelandets lovgivning må oppfylle tilsvarende krav som angitt i direktiv 2004/25/EF artikkel 10.

(3) Et regulert marked kan unnta utstedere fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat fra plikten til å redegjøre for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b dersom utstederen er omfattet av et likverdig krav etter hjemlandets lovgivning eller i henhold til noteringsvilkårene til en autorisert markedsplass utenfor EØS hvor utsteders verdipapirer også er notert. Årsberetningen skal i tilfelle inneholde opplysninger om hvor redegjørelsen finnes offentlig tilgjengelig. Et utenlandsk krav anses ikke i noe tilfelle for likverdig med regnskapsloven § 3-3 b dersom det ikke omfatter en konsistenssjekk tilsvarende revisorloven § 5-1 første ledd.

§ 13-9 skal lyde:

Hvis den finansielle rapporteringen i:

a) årsregnskap og/eller årsberetning,
b) halvårsregnskap og/eller halvårsberetning, og/eller
c) kvartalsrapport


avviker vesentlig fra det som følger av lov eller forskrift, kan Finanstilsynet pålegge
utstederforetak å avlegge nye rapporter som nevnt i a) til c) innen en fastsatt frist.

IV

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen