Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 26. mars 1999 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

                                                        I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 16-40-9 tredje ledd skal lyde:
(3) Norges forskningsråds avgjørelser vedrørende godkjenning av prosjekter og forskningsinstitusjoner, herunder tilbaketrekking av slik godkjenning, kan påklages til særskilt klageorgan etter reglene i forvaltningsloven så langt de passer.

§ 16-40-10 første ledd og nytt annet ledd skal lyde:
(1) Norges forskningsråd kan kreve at bedriften skal rapportere fremdrift og oppnådde resultater i godkjent prosjekt.
(2) Norges forskningsråd kan inndra godkjenningen etter § 16-40-4 dersom skattyter ikke oppfyller rapporteringsplikten etter første ledd, eller innrapporterer uriktige eller mangelfulle opplysninger. Det samme gjelder godkjent prosjekt som ikke oppfyller vilkårene for forsknings- og utviklingsarbeid i § 16-40-4. Inndragning av godkjenning etter første og andre punktum kan gis virkning for inneværende og tidligere inntektsår. Krav om tilbakesøking av skattefradrag etter § 16-40 anses som et skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven.

Ny § 16-40-11 skal lyde:
§ 16-40-11 Utveksling av opplysninger
Norges forskningsråd og ligningsmyndighetene kan uavhengig av taushetsplikt utveksle opplysninger for å sikre kontroll av et forsknings- og utviklingsprosjekt etter skatteloven § 16-40. Også opplysninger som Norges forskningsråd mottar etter første punktum er underlagt taushetspliktsreglene i ligningsloven.

                                                           II
Endringsforskriften trer i kraft 1. juli 2011.


 

Tilhørende lov

Til toppen