Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-1 tredje ledd, § 6-6 annet ledd, jf. § 7-10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777 og lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-4, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 11 (direktiv 2002/83/EF) og nr. 30cb (direktiv 2003/41/EF).

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-1 tredje ledd, § 6-6 annet ledd, jf. § 7-10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777 og lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-4, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 11 (direktiv 2002/83/EF) og nr. 30cb (direktiv 2003/41/EF).

I

I forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks
kapitalforvaltning gjøres følgende endringer:

§ 3-1 første ledd nr 12 skal lyde:

12.  eierandeler med begrenset ansvar i eiendomsselskap, uten gjeld utover normal driftskreditt hvis virksomheten er begrenset til plasseringer som nevnt i nr. 10. Bestemmelsen er ikke til hinder for lån mellom morselskap og heleide datterselskap, eller at eiendomsselskapet nevnt i første punktum kjøper eierandeler i et annet foretak uten gjeld utover normal driftskreditt hvis virksomhet er begrenset til plasseringer som nevnt i nr. 10, i inntil fire ledd. Finanstilsynet kan i forskrift eller enkeltvedtak stille krav til selskapsformen på slikt eiendomsselskap og til utformingen av, og nivået for, ansvarsbegrensningen.

§ 3-1 første ledd nr. 13 oppheves.

§ 3-2 første ledd siste punktum skal lyde:

Finanstilsynet kan gi nærmere regler om sammensetningen av eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 20, herunder begrense andelen som kan investeres i verdipapirfond og lignende eiendeler.

§ 3-4 skal lyde:
§ 3-4. Plasseringsbegrensninger for fast eiendom mv.
       Et selskap kan ikke ha mer enn 7 prosent av selskapets forsikringsmessige avsetninger i eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 7 samt nr. 10-14 og nr. 20, som innebærer en risiko knyttet til én enkelt eiendom eller flere eiendommer som ligger tilstrekkelig tett sammen til å anses som en enkelt plassering.


II

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen