Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-1 tredje ledd og § 6-6 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 7a (direktiv 92/49/EØF).

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-1 tredje ledd og § 6-6 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 7a (direktiv 92/49/EØF).

I

I forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning gjøres følgende endringer:

§ 3-1 første ledd nr 12 skal lyde:

12. eierandeler med begrenset ansvar i eiendomsselskap, uten gjeld utover normal driftskreditt hvis virksomheten er begrenset til plasseringer som nevnt i nr. 10. Bestemmelsen er ikke til hinder for lån mellom morselskap og heleide datterselskap, eller at eiendomsselskapet nevnt i første punktum kjøper eierandeler i et annet foretak uten gjeld utover normal driftskreditt hvis virksomhet er begrenset til plasseringer som nevnt i nr. 10, i inntil fire ledd. Finanstilsynet kan i forskrift eller enkeltvedtak stille krav til selskapsformen på slikt eiendomsselskap og til utformingen av, og nivået for, ansvarsbegrensningen.

§ 3-1 første ledd nr. 13 oppheves.

§ 3-4 skal lyde:
§ 3-4. Plasseringsbegrensninger for fast eiendom mv.
       Et selskap kan ikke ha mer enn 9 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger i eiendeler som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 7 samt nr. 10-13 og nr. 19, som innebærer en risiko knyttet til én enkelt eiendom eller flere eiendommer som ligger tilstrekkelig tett sammen til å anses som en enkelt plassering.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen