Forskrift 1. juli 2020 nr. 1462 om midlertidig støtte til aktivitet for utøvende kunstnere rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av covid-19-utbruddet

Denne forskriften etablerer en midlertidig ordning for å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Se forskriften på lovdata.no