Forskrift 11. desember 2009 om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2009 med hjemmel i stortingsvedtaket om toll for budsjetterminen 2010 § 5

                                                       I
§ 1 Finansdepartementet har fastsatt de endringer i tolltariffen for 2010 som følger av vedlegg I til denne forskriften.

§ 2 Tariffoppdelingene kunngjøres av Toll- og avgiftsdirektoratet på egnet måte.

                                                      II
Endringene under I trer i kraft 1. januar 2010.

 


 
Vedlegg I til forskrift 11. desember 2009 om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen

Oversikt over endringer innarbeidet i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2010.
Kun nye varenummer og tekster berørt av endringene er vist.

01.06  Andre levende dyr.
 
 - ellers:
.9001 - - bier
.9009 - - andre


02.03  Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst.

  - ferskt eller kjølt:
  - - hele eller halve skrotter:
.1101 - - -   av tamsvin
.1109 - - -  av andre svin
           - -   skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet:
           - - - av tamsvin:
.1201 - - - - skinker og stykker derav
.1202 - - - - boger og stykker derav
.1209 - - -   av andre svin
             - - annet:
          - - - av tamsvin:
.1901 - - - - forparter og stykker derav
.1902 - - - - kam og stykker derav
.1903 - - - - flesk, utbeinet, som inneholder høyst 7 vektprosent kjøtt (såkalt ”småflesk”)
         - - - - sideflesk og stykker derav (herunder ribbe):
.1904 - - - - - ikke utbeinet
.1905 - - - - - utbeinet
             - - - - ellers:
.1907 - - - - - ikke utbeinet
.1908 - - - - - utbeinet
.1909 - - -     av andre svin
                  - fryst:
                - - hele eller halve skrotter:
.2101 - - -     av tamsvin
.2109 - - -     av andre svin
 - -               skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet:
 - - -             av tamsvin:
.2201   - - - - skinker og stykker derav
.2202   - - - - boger og stykker derav
.2209     - - - av andre svin
               - - annet:
            - - - av tamsvin:
.2901 - - - - forparter og stykker derav
.2902 - - - - kam og stykker derav
.2903 - - - - flesk, utbeinet, som inneholder høyst 7 vektprosent kjøtt (såkalt ”småflesk”)
         - - - -  sideflesk og stykker derav (herunder ribbe):
.2904 - - - - - ikke utbeinet
.2904 - - - - - utbeinet
           - - - - ellers:
.2907 - - - - - ikke utbeinet
.2908 - - - - - utbeinet
.2909     - - - av andre svin


02.10 Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall.
     - kjøtt av svin:
   - - skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet
.1101 - - - som inneholder minst 15 vektprosent bein
.1109 - - - ellers


Kapittel 6 – Krav om angivelse av antall stk
 
”stk” skal anføres i kolonnen ”Mengde” alle varenummer (det er likevel enkelte unntak, som for eksempel for ”gras i ruller eller plater”(varenummer 06.02.9071)) hvor dette ikke allerede er et krav.


06.02 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium.
            - andre:
          - - andre:
       - - - med klump av jord eller annet vekstmedium:
     - - - - trær og busker ikke nevnt ovenfor, samt stauder, andre enn de som er    omfattet av vare¬numrene 06.02.9050 - 06.02.9079:
.9041 - - -(uendret)
.9042 - -  stauder, andre enn de som er omfattet av vare¬numrene 06.02.9050 - 06.02.9079


06.03 Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.
              - friske:
           - - roser:
.1110 - - - roser i tiden 1. november - 31. mars, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1210, 06.03.1310, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor roser gir bukettene deres vesentlige karakter

.1120 - - - roser i tiden 1. april - 31. oktober; blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1110 når disse inngår i blandede buketter hvor roser gir bukettene deres vesentlige karakter
 - - nelliker: 

.1210 - - -  nelliker, også i blandede buketter o.l.; planter som hører under varenumrene 06.03.1110, 06.03.1310, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor nelliker gir bukettene deres vesentlige karakter

.1290 - - -  blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1210 når disse inngår i blandede buketter hvor nelliker gir bukettene deres vesentlige karakter
 - - orkideer: 

.1310 - - -  orkideer, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.0.1110, 06.03.1210, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor orkideer gir bukettene deres vesentlige karakter

.1320 - - - blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1310 når disse inngår i blandede buketter hvor orkideer gir bukettene deres vesentlige karakter
 - - krysantemum: 

.1410 - - -  krysantemum i tiden 15. desember - 15. mars, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1110, 06.03.1210, 06.03.1310, 06.03.1921, 06.03.1922 og 16.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor krysantemum gir bukettene deres vesentlige karakter

.1420 - - -  krysantemum i tiden 16. mars - 14. desember også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1410 når disse inngår i blandede buketter hvor krysantemum gir bukettene deres vesentlige karakter
 - - andre:

.1911  - - - roser i tiden 1. november - 31. mars, krysantemum i tiden 15. desember – 15. mars, nelliker og orkideer når disse blomster inngår i blandede buketter men ikke gir buketten dens vesentlige karakter   

.1912  - - - roser i tiden 1. april - 30. oktober og krysantemum i tiden 16. mars – 14. desember når disse blomster inngår i blandede buketter men ikke gir buketten dens vesentlige karakter
 -   -   -   -
.1999 - - - - andre, også i blandede buketter o.l.


09.10 Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri og andre krydderier.
 - andre krydderier:
 - - blandinger som er nevnt i note 1.b. til dette kapittel:
.9101 - - - karri
.9109 - - - andre
 - - ellers:
.9930 - - - laurbær, laurbærblad, sellerifrø og timian
.9990 - - - andre

16.04  Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger fremstilt av fiskerogn.


22.07 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol. %; etylalkohol og brenne¬vin, denaturert, uansett styrke.
 - udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol. %:
 - - av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer:
.1011 - - - uten innhold av potetsprit
 .1019 - - - ellers
 .1090 - - ellers


23.09 Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr.

 - ellers:

 - - annen:
 - - - ellers:
 
.9080 - - - - til kjæledyr
- - - - til andre dyr:
 
.9094 - - - - - som inneholder over 30 vektprosent melk og/eller naturlige melkebestanddeler

.9095 - - - - - som inneholder minst 10 vektprosent, men ikke over 30 vektprosent melk og/eller naturlige melkebestanddeler

 .9096 - - - - - av vegetabilske fettstoffer eller oljer, industrielle monokarboksylsyrer eller sure oljer fra raffinering, uten innhold av andre stoffer som hører under kapitlene 1 – 23, kapittel 35 eller posisjon 38.23
 
.9097  - - - - - som inneholder minst 49 vektprosent kolinklorid, på en organisk eller uorganisk bærer
 
.9098 - - - - - andre

 
29.15 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, nitro- eller nitrosoderivater.

   - andre:
 .9020 - - andre syrer og syreanhydrider
 .9090 - - ellers

 

 

 

Til toppen