Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 27. februar 2001 nr. 0188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.


I


I forskrift av 27. februar 2001 nr. 0188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser
gjøres følgende endringer:

§ 1-2 skal lyde:

§ 1-2. Overgangsregler

(1) Pensjonskassene kan fravike kravene til noteopplysninger i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper § 5-6 tredje ledd bokstav a til c. Det skal likevel gis opplysninger i samsvar med IAS 4.37 bokstav a samt IFRS 7 nr. 8 og nr. 21.

(2) Ved fravik etter første ledd skal det gis opplysninger i samsvar med følgende tidligere bestemmelser i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper: § 5-7, § 5-9, § 5-14, § 5-15, § 5 15a, § 5 16, § 5-16a, § 5-27 og § 5-41. Med tidligere bestemmelser i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper menes bestemmelser som gjaldt for regnskapsåret 2007.
  

II


Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2010 eller senere.

 

 

Til toppen