Forskrift om endring av forskrift av 27. februar 2001 nr. 0188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.


I


I forskrift av 27. februar 2001 nr. 0188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser
gjøres følgende endringer:

§ 1-2 skal lyde:

§ 1-2. Overgangsregler

(1) Pensjonskassene kan fravike kravene til noteopplysninger i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper § 5-6 tredje ledd bokstav a til c. Det skal likevel gis opplysninger i samsvar med IAS 4.37 bokstav a samt IFRS 7 nr. 8 og nr. 21.

(2) Ved fravik etter første ledd skal det gis opplysninger i samsvar med følgende tidligere bestemmelser i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper: § 5-7, § 5-9, § 5-14, § 5-15, § 5 15a, § 5 16, § 5-16a, § 5-27 og § 5-41. Med tidligere bestemmelser i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper menes bestemmelser som gjaldt for regnskapsåret 2007.
  

II


Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2010 eller senere.

 

 

Til toppen