Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.


I


I forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

Overskriften i § 1-5 skal lyde:
Utvidet adgang til å fravike internasjonale regnskapsstandarder - innregning og måling

§ 1-5 annet ledd oppheves.

Ny § 1-6 skal lyde:
§ 1-6. Utvidet adgang til å fravike internasjonale regnskapsstandarder - noteopplysinger
(1) Plikten i § 5-6 annet ledd til å gi opplysninger i samsvar med IFRS gjelder:
     a. Selskaper som inngår i konsern der konsernregnskapet utarbeides etter
     internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 med
     unntak av:
                i. Egenforsikringsselskaper (captives)
                ii. Filialer av utenlandske forsikringsselskaper
     b. Selskaper som har utstedt verdipapirer som er notert på regulert marked i en
     EØS-stat med unntak av:
                i. Egenforsikringsselskaper (captives)
                ii. Filialer av utenlandske forsikringsselskaper
(2) Den begrensede plikten i § 5-6 tredje ledd til å gi opplysninger i samsvar med IFRS gjelder selskaper som ikke omfattes av denne paragrafs første eller tredje ledd.
(3) Den begrensede plikten i § 5-6 fjerde ledd til å gi opplysninger i samsvar med IFRS gjelder for små skadeforsikringsselskaper, jf. § 1-7, med unntak av selskaper som omfattes av denne paragrafs første ledd.
(4) Som egenforsikringsselskaper regnes selskaper som kun forsikrer konsernets risiko.

Ny § 1-7 skal lyde:
§ 1-7. Definisjon av små skadeforsikringsselskaper
(1) Som små skadeforsikringsselskaper regnes skadeforsikringsselskaper med forfalte bruttopremier (jf. § 4-4 post 1.1) som ikke overstiger 40 millioner kroner på balansedagen.
(2) Skadeforsikringsselskaper som ikke er omfattet av første ledd, men som var omfattet av første ledd i foregående regnskapsår, regnes likevel som små skadeforsikringsselskaper.
(3) Skadeforsikringsselskaper som er omfattet av første ledd, men som ikke var omfattet av første ledd eller annet ledd på foregående balansedag, regnes likevel ikke som små skadeforsikringsselskaper.

§ 5-6 første ledd skal lyde:
(1) Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om opplysninger i noter til årsregnskapet
kan fravikes med de unntak som følger av annet til fjerde ledd.

§ 5-6 tredje ledd blir nytt annet ledd og innledningen skal lyde:
Selskaper som nevnt i § 1-6 første ledd skal gi opplysninger i henhold til:

§ 5-6 annet ledd blir nytt tredje ledd og innledningen skal lyde:
Selskaper som nevnt i § 1-6 annet ledd skal gi opplysninger i henhold til:

§ 5-6 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Selskaper som nevnt i § 1-6 tredje ledd (små skadeforsikringsselskaper) skal gi opplysninger i henhold til:
     a. IFRS 4 nr. 37 a og d
     b. IFRS 7 nr. 7, nr. 8, nr. 13 a-c, nr. 14, nr. 18, nr. 21-24, nr. 27B a og nr. 30 b
     c.  IAS 37
     d. IAS 40 nr. 75 a, d, e, nr. 76, nr. 78 a-b og nr. 79 a-d
     e. Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale
         regnskapsstandarder § 4-2 nr. 1-4 og nr. 7-19

§ 5-6 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

§ 5-9 skal lyde:
(1) Det skal gis opplysninger om investeringseiendommer i samsvar med IAS 40 i den utstrekning som følger av § 5-6.

§ 7-3 oppheves.


II


Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2010 eller senere.

 

 

Til toppen