Forskrift 11. juli 2008 om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften).

Fastsatt av Finansdepartementet 11. juli 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 10–10 annet ledd.

                                                           I

§ 10–10–3 første ledd skal lyde:

   (1) Når en arbeidsgiver bare har lønnsutbetalinger som ikke gjelder næringsvirksomhet eller utleie av hus, og de samlede utbetalinger ikke overstiger 60.000 kroner i løpet av året, kan arbeidsgiveren betale samlet forskuddstrekk og avgiftsbeløp beregnet på grunnlag av avgiftspliktige utbetalinger innen 15. januar i året etter inntektsåret. Dersom beløpsgrensen overskrides i løpet av året, skal arbeidsgiveren ved førstkommende forfallstidspunkt etter skattebetalingsloven § 10–10, jf. § 5–11 og folketrygdloven § 24–3, beregne og betale avgiftsbeløp på grunnlag av de avgiftspliktige utbetalinger som allerede er foretatt. For senere terminer i året gjelder da de ordinære forfallsfrister etter bestemmelsene nevnt i foregående punktum.

                                                            II
 
Forskriften trer i kraft straks.

 

 

 


 

Tilhørende lov

Til toppen