Forskrift 11. juli 2008 om endring av forskrift 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. juli 2008 med hjemmel i lov 21. desember 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 12.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. juli 2008 med hjemmel i lov 21. desember 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 12.
                                                           
                                                           I

§ 13 nr. 2 skal lyde:

   2. Arbeidsgiver som bare har lønnsutbetalinger som ikke gjelder næringsvirksomhet eller utleie av hus, kan hver 15. januar samlet betale beløp som er trukket i det foregående år når arbeidsgiverens samlede lønnsutbetalinger i det foregående år ikke overstiger kr. 60.000. Overskrides beløpsgrensen i løpet av året, skal arbeidsgiveren samlet betale beløp som til da er trukket ved førstkommende forfallstidspunkt etter nr. 1. For senere terminer i året gjelder da bestemmelsene i nr. 1.

                                                           II
 
Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen