Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 11. april 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 6-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Registrert virksomhet for avgift på utslipp av NOx skal sende oppgavene til
tollregionen innen den 18. i måneden etter utløpet av det halvår utslippet fant sted.


II.

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Til toppen