Forskrift 12. desember 2008 om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-13 annet ledd.

I

§ 5-13-5 første ledd skal lyde:
Når skattyter godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40.000 km i inntektsåret, verdsettes bilen til 75 prosent av bilens listepris som ny. Når skattyter disponerer bil som drives kun med elektrisk kraft (elbil), verdsettes bilen til 50 prosent av bilens listepris som ny. Den reduserte listeprisen etter første eller annet punktum reduseres med 25 prosent for biler som er eldre enn tre år per 1. januar i inntektsåret.

Overskriften i § 5-13-7 skal lyde:
Skifte av bil

§ 5-13-7 første ledd oppheves. Nåværende annet ledd blir første ledd.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.

Tilhørende lov

Til toppen