Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 12. desember 2008 om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-60 tredje ledd.

I

Ny § 6-60-2 skal lyde:

§6-60-2 Vilkårene om hovedbeskjeftigelse og minst 130 dagers deltakelse i fiske eller fangst i samme inntektsår
(1) Vilkåret om minst 130 dager deltakelse i fiske eller fangst i inntektsåret anses oppfylt for skattyter som har en arbeids- eller oppdragsavtale som i gjennomsnitt forutsetter minst 130 dagers deltakelse pr. år. For fisker med ansvar for det fartøyet fisket skal utføres fra (selvstendig næringsdrivende), kan alternativt den forutsatte varighet dokumenteres med driftsopplegg for fartøyet. Det kreves i tillegg at fiske eller fangst er skattyters hovedbeskjeftigelse.
(2) Det gis fradrag etter skatteloven § 6-60 selv om fisket eller fangsten avsluttes tidlig eller påbegynnes sent i inntektsåret, forutsatt at deltakelsen for øvrig oppfyller vilkårene i første ledd.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen