Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2008 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

§ 3-2 annet ledd nytt fjerde punktum skal lyde:
Omklassifiseringer gjennomført innen 31. desember 2008 kan gjennomføres med virkning fra 1. juli 2008.

§ 3-2 tredje ledd oppheves

Ny § 3-4 skal lyde:
§ 3-4 Investeringer som holdes til forfall
Investeringer som holdes til forfall skal innregnes og måles i henhold til IAS 39.


II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen