Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2008 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

§ 3-2 annet ledd nytt fjerde punktum skal lyde:
Omklassifiseringer gjennomført innen 31. desember 2008 kan gjennomføres med virkning fra 1. juli 2008.

§ 3-2 tredje ledd oppheves

Ny § 3-4 skal lyde:
§ 3-4 Investeringer som holdes til forfall
Investeringer som holdes til forfall skal innregnes og måles i henhold til IAS 39.


II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen