Forskrift 12. oktober 2008 om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i fremmed stat

Fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 2008 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 fjerde ledd og § 4-1 tredje ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1996 nr. 1138.

§ 1   Når en bank med hovedsete i fremmed stat og med filial i Norge ikke dekker sine forpliktelser i Norge etter hvert som de forfaller, samtidig som banken dekker sine forpliktelser etter hvert som de forfaller i hjemlandet eller de tiltak som er iverksatt fra hjemstatens myndigheter overfor banken med sikte på å sikre fortsatt drift ikke har effekt for filialen i Norge, kan Finansdepartementet treffe vedtak om at filialen i Norge settes under offentlig administrasjon.
Vedtak om offentlig administrasjon omfatter alle bankens eiendeler og forpliktelser i Norge.

§ 2  Vedtak etter § 1 om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i annen EØS-stat kan treffes når Finansdepartementet anser det som et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å sikre at sentrale hensyn etter EØS-regler som svarer til direktiv 2001/24/EF blir overholdt.

§ 3 Bestemmelsene i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) §§ 4-1, 4-5 første ledd tredje og fjerde punktum, tredje og fjerde ledd, og 4-6 til 4-13 gjelder tilsvarende for offentlig administrasjon av filial i Norge av bank med hovedsete i fremmed stat.
I vedtak etter § 1 kan det gis nærmere bestemmelser om lovens anvendelse på filialen.

§ 4   Konkursloven § 87 om sikkerhetsstillelse for bostyrer gjelder tilsvarende for administrasjonsstyrets medlemmer.

§ 5 Kredittilsynet kan gi nærmere regler om gjennomføringen av adminstrasjonen etter § 1.

§ 6  Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen