Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2011 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-29.

 Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2011 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-29.

                                                                   I

§ 16-28-4 tredje ledd bokstav d skal lyde:

d. særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83.

§ 16-28-22 tredje ledd bokstav c skal lyde:

c. særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83.

                                                                 II
Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen