Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 13. mars 2009 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel §§ 5-7 og 10-18

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 5-11 skal lyde:

§ 5-11. Andre anerkjente regnskapsprinsipper tilsvarende IFRS

(1) Følgende regnskapsstandarder anses å være i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt i henhold til forordning 1606/2002, for utarbeidelse av årsregnskap, halvårsregnskap og kvartalsregnskap:
a) IFRS, dersom notene til regnskapene inneholder en uttrykkelig og uforbeholden erklæring om at de oppfyller de internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med IAS 1 "presentasjon av finansregnskap", eller
b) Japans alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP), eller
c) USAs alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP).

(2) For regnskapsår som begynner før 1. januar 2012, kan en utsteder fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat, utarbeide årsregnskap, halvårsregnskap og kvartalsregnskap etter Kinas, Canadas, Sør-Koreas og Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP).

(3) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29h (forordning (EF) nr. 1569/2007) om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.


§ 10-39 skal lyde:

§ 10-39. Identifikasjon av finansielle instrumenter
Transaksjonsrapporter skal inneholde følgende opplysninger for å identifisere og klassifisere det aktuelle finansielle instrument:
(a) International security identification number (ISIN) i henhold til ISO 6166, eller
(b) alternativ instrumentidentifikator (AII) som nærmere fastsatt av Kredittilsynet.

II

Endringene trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen